Fonder - en möjlighet till utveckling

Sidan uppdaterades: 11 mars 2024

För RF-SISU Dalarna är det viktigt att arbeta med regional utveckling. Utveckling kräver ofta externa medel. RF-SISU Dalarna vill därför tipsa idrottsrörelsen i Dalarna om några av de fonder som är aktuella just nu.

Läs om respektive fond:

Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond
Arvsfonden
Bygdemedel från Länsstyrelsen Dalarna
Europeiska Socialfonden
Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag
Skandia - idéer för livet

 

Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond

Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

RF-SISU Dalarna vill bidra till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att barn och ungdomar ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Idrottsföreningen kan söka medel som avser avgifter för medlemskap, träningsavgift och utrustning för att barn och ungdomar ska kunna idrotta.

RF-SISU Dalarna fördelar ut max 150 000 kr per år, fördelat jämt mellan kvartalen. Ansökningar från idrottsföreningar som inte tidigare sökt medel prioriteras.

Det finns möjlighet för organisationer eller enskilda att genom gåvor och donationer bidra till fonden, Rätt till idrott. Mer information om gåva i samband med uppvaktning eller till någons minne se information här.

Vem kan söka

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar 7-25 år, samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Ansökan sker på individnivå.

Sökande idrottsförening ska vara verksam i Dalarna, samt vara medlem i ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

När, hur söker man

 • Ansökan om ekonomiskt stöd kan göras löpande till RF-SISU Dalarna.
 • Ansökan ska beskriva bakgrund och motiv till hur medlen ska användas.
 • Ansökan sker i angivit formulär, länk nedan.

Hur mycket kan man söka

 • Maxbelopp 2 000 kr per person och år och 20 000 kr per idrottsförening och år.
 • Beviljat stöd kan aldrig överstiga den faktiska kostnaden.
 • Max en person per ansökan.

Utdelning

Utbetalning sker löpande under året.

Ansökan ska göras i detta formulär

 

Arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden t ex för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för målgruppen barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill att målgruppen ska kunna vara med och påverka utvecklingen i samhället. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande vilket innebär att projekten ska skilja sig från den ordinarie verksamheten.

Det finns två sorters stöd:

 • Projektstöd
 • Lokalstöd

Läs mer stöden på Arvsfondens hemsida.


Bygdemedel från Länsstyrelsen Dalarna

Bygdemedel är avgifter som vattenföretagen måste betala enligt vattendomar, till de fonder som Länsstyrelsen förvaltar.

Bydemedel ska användas till allmänna ändamål som främjar näringslivet, service i bygden eller på annat sätt är till nytta för bygden.

Exempel

 • Reparationer eller investeringar i byggnader
 • Förbättringar av idrottsanläggningar
 • Inköp av utrustningar

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens Dalarnas hemsida.


Europeiska Socialfonden (ESF)

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Genom fonderna finansieras projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Läs mer om fonderna för finansiering av projekt på ESF:s hemsida.


Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Läs mer om stöd till anläggningar och idrottsmiljöer på Riksidrottsförbundets hemsida.


Skandia - Idéer för livet

Har ni en idé men saknar pengar att förverkliga den? Idéer för Livet stödjer hellre flera mindre projekt än några få stora. Med rätt idé har ni goda chanser att få ett stipendium. Idéer för livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla.

Läs mer om Idéer för livet på Skadias hemsida.


- Tips om fler fonder

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Uppvaktning eller minnesgåva

Yngve Lindvalls Minnesfond

I samband med uppvaktning eller till någons minne kan gåva skänkas till någon av våra fonder:

Stipendium - Yngve Lindvalls Minnesfond

Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond
Fonden bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Gåva sätts in på BG 5524-3745, märk tydligt vilken fond gåvan avser.

Kontakta oss på dalarna@rfsisu.se för mer information, gåvo- och minnesbrev.