Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Allt för många barn rör sig för lite idag. RF har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse under skoldagen. Satsningen leds regionalt av oss på RF-SISU Västernorrland där vi tillsammans med skolor och föreningar samverkar för en ökad folkhälsa, ett ökat välbefinnande och bättre skolresultat.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Rörelseförståelse

Vi anser att det är lika viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att vilja, våga och kunna röra sig som att de ska utveckla läs- och skrivförståelse. Begreppet rörelseförståelse innebär en helhetssyn på rörelse, i skolan handlar det om att skapa en miljö som inspirerar till rörelse och om vad vi vuxna behöver tänka på för att alla barn ska utveckla motivation, självförtroende och kunskap för att vilja vara aktiva hela livet. Här hittar du mer information om rörelseförståelse.

I videon kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under rastverksamhet:

Stöd och hjälp att få från RF-SISU Västernorrland

Inom ramen för Rörelsesatsning i skolan hjälper vi skolor att berika skoldagen med mer fysisk aktivitet, främst genom utbildning och processer med skolledning och personal. Det handlar inte bara om idrotten i skolan, utan även om hur barnen tar sig till och från skolan, hur raster, fritidsverksamhet och skolgård är utformade och om aktivt lärande och rörelsepauser under lektioner. Satsningen startade i skolor i Ånge och Kramfors och i dagsläget samverkar vi med skolor i fem av sju kommuner. På sikt vill vi verka i alla kommuner och involvera fler skolor och föreningar i satsningen.

Idrottens dag ingår i satsningen

I slutet av september varje år arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Idrottens dag i skolan är en rolig dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Emilia Aldengård

Idrottskonsulent

Samordnare Rörelsesatsning i skolan, Medelpad

Kontakt

Maria Waardahl Swärdsudd

Idrottskonsulent

0700840312

Rörelsesatsning i skolan, Ångermanland