Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 2 maj 2023

De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten i föreningar och förbund bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

En majoritet av barn och ungdomar över sju år i Sverige deltar i organiserad idrottsverksamhet. Det gör idrotten till landets i särklass största fritidsaktivitet. I Västernorrland finns närmare 600 idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att all verksamhet bedrivs på barn och ungas villkor.

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. En bra barn- och ungdomsverksamhet är en verksamhet som är välkomnande, trygg och som präglas av delaktighet och de aktivas egen lust att lära och utvecklas. Barns och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.

Stöd och hjälp att få från RF-SISU Västernorrland

Vi vet att det är viktigt för både fysisk och psykisk hälsa att röra på sig regelbundet, både som barn och vuxen. Det är därför också viktigt att vi bedriver idrott som är inkluderande, en idrott där så många som möjligt kan vara med så länge som möjligt. Även om det inte finns något facit så finns det riktlinjer att förhålla sig till.

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna för vuxna och den växte fram i ett samhälle som är olikt dagens. Mycket har hänt längs vägen men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. För att se till att idrottsrörelsen bedriver en verksamhet på barns och ungas villkor behöver vi se över verksamheten och göra nödvändiga förändringar.

Under senare år har en tydlig attitydförändring skett i svensk idrottsrörelse. Allt fler föreningar står bakom principen att tävla på barns villkor. Många av idrottsrörelsens specialidrottsförbund har sett över sina tävlingssystem och infört förenklingar och anpassningar. Mest omtalat är att ett antal lagidrotter beslutat att ta bort tabeller i serier och cuper med barn under 13 år.

Förändringarna har tillkommit utifrån aktuell forskning om barn och ungdomars utveckling. Förbunden vill att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas när de idrottar. På så sätt får de både fler aktiva och ökar chanserna att vinna fler framtida medaljer.

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020 och ett grundläggande folkrättsligt dokument som listar barns rättigheter. Redan 2009 beslutade idrottsrörelsen gemensamt att föra in barns särskilda rättigheter i de gemensamma stadgarna. Sedan dess omfattas all verksamhet för barn och ungdomar inom den svenska idrottsrörelsen av barnkonventionen.

I RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott beskrivs vad barns och ungdomars rättigheter innebär i den praktiska idrottstillämpningen. Riktlinjerna omfattar verksamhet för alla barn och ungdomar upp till och med 19 år. Riktlinjerna som pdf

Indelning av barn och ungdomar

Vid en första anblick kan det verka lätt att dela in unga inom idrotten, då indelning sker efter ålder och ambitionsnivå. Samtidigt är det mycket viktigt att inte slentrianmässigt gruppera efter födelseår eller utifrån antaganden om ambition. Forskning visar nämligen att idrottens verksamhetsformer riskerar att påverka barns och ungas välbefinnande negativt. Idrottens tränings- och tävlingssystem och sätt att dela in barn och unga riskerar dessutom att motverka barn och ungas lust och möjlighet att vara en del av idrottsrörelsen. RF har därför gjort några förtydliganden och ställningstaganden kring att dela in barn och ungdomar inom idrotten.

Trygg idrott i Västernorrland

Vi ska erbjuda en föreningsidrott där alla har möjlighet att ha roligt, må bra och utvecklas. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet för oss på RF-SISU Västernorrland.

Här kan du läsa mer om Trygg idrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Föreningar och förbund kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Dessa två områden prioriteras:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Kontakta idrottskonsulenten i din kommun för mer information.


Sidan publicerades: 26 september 2022

Kontakt

Magnus Forsberg

Idrottskonsulent

0104764871

Kontaktperson barn- och ungdomsidrott, juridikfrågor

Barnens spelregler

Hantera registerutdrag

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Riktlinjer barn- och ungdomsidrott

Riktlinjer förö barn- och ungdomsidrott

Sedan 2022 finns nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.