Barnkonventionen ska säkra barns medbestämmande

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

FN:s barnkonvention är numera lag i Sverige och den gäller också för idrottsrörelsen. Har din förening koll på vad det innebär och hur det påverkar er verksamhet?

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Alla som är under 18 år räknas som barn. Sedan 2009 står det i RF:s stadgar att idrott för barn ska utgå från barnkonventionen och det är förbund och föreningar skyldiga att följa. Idrottsföreningar som följer RF:s stadgar och övriga styrdokument kan känna sig trygga med att de bedriver en bra barn- och ungdomsidrott.

Barnkonventionen handlar om att barn ska skyddas mot trakasserier och övergrepp men också om att lyssna på deras åsikter och behandla dem med omsorg och respekt. Vi behöver lyfta och samtala om hur föreningar och förbund vill att deras verksamheten ska vara.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

Barnkonventionen består av fyra grundprinciper som föreningar och förbund ska känna till och fundera över vad de betyder och hur de kan anpassas i just sin idrott.

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Barnkonventionen berör ocks barns rätt till lek, vila och fritid och är central för barns idrottande.

Att följa barnkonventionen behöver inte vara svårt men ibland kan föreningar och förbund behöva tänka nytt och bryta invanda mönster för att förändra och förbättra verksamheten.

Användbara stödmaterial för föreningen

Guide för att säkra att föreningen följer barnkonventionen

Det finns en guide för idrottsföreningar och förbund som är ett stöd för föreningar och förbund som vill säkra att verksamheten följer Barnkonventionen. Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är också ett värdefullt dokument att ta avstamp från när ni formar er barn- och ungdomsverksamhet.

Ladda hem guiden (pdf) Pdf, 540 kB.

Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa

Barnrättsperspektivet står i fokus i stödmaterialet "Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa" som har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) i nära samarbete med Bris, Friends, Rädda Barnen och UNICEF Sverige. Vägledningen är ett stöd för idrottsförbund och föreningar i arbetet med att säkerställa barns och ungas rättigheter i idrottsverksamheten.

Ladda hem "Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa" Pdf, 188 kB.

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Läs om RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott på rf.se

Hjälp att få från RF-SISU Norrbotten

Kontakta oss om du har funderingar kring hur ni kan jobba för att öka barn och ungas delaktighet i föreningen. Våra idrottskonsulenter har tips, idéer och metoder för hur ni bäst ska gå till väga.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Vår sakkunnige i barn- och ungdomsidrott finns också som ett stöd vid misstankar om att någon far illa inom idrotten eller om idrottsföreningens verksamhet inte följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Kontakta till vår sakkunnige i barn- och ungdomsidrott

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Riksidrottsförbundets vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten.

Viktigt för föreningen:

  1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.