En välkomnande och inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

Med en inkluderande idrott menar RF-SISU Gotland att idrottsrörelsen ser möjligheter och undanröjer hinder för att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen på Gotland.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående, en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling där vi kan nå vårt gemensamma mål om idrott hela livet.

En folder på många språk

Läs foldern ”Idrott – en bra start i livet”, om svensk föreningsdrott. Översatt till tio språk samt på lätt svenska.

Idrott - en bra start i livet

Föreningar och förbund kan på många sätt bidra till en mer öppen och inkluderande idrott. RF-SISU Gotland har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. För att bli mer inkluderande behöver vi vad normer är och vad de gör, tveka inte, kontakta oss om du vill utveckla ert arbete för en mer öppen och inkluderande idrott.

En normmedveten idrott innebär att:

 • vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
 • vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
 • vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.

Utgångspunkter för inkluderande idrott

Idrottens gemensamma värdegrund omfattar de fyra grundpelarna:

 1. Glädje och gemenskap
 2. Demokrati och delaktighet
 3. Allas rätt att vara med
 4. Rent spel

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på webbplatsen inkluderandeidrott.se.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

På sidan om trygg idrott har vi samlat information om våra stödfunktioner idrottsombudsman och visselblåsartjänst, kontaktuppgifter till Bris stödlinje och stödmaterial till föreningar för trygg idrott.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grenarna under samlingsnamnet inkluderande idrott. Du kan läsa mer om vårt arbete med jämställdhet här

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Caroline Muzito-Bagenda

Idrottskonsulent

Idrottsansvar: inkludering