Projekstöd IF barn och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 4 april 2024

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott 2024-2025

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025.

Målet med stödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja, respektive fortsätta, att idrotta i förening.

Idrottsverksamheten för barn och unga ska vara rolig och få de som är med att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av de aktivas delaktighet. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Stödet utgår ifrån Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, som är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund betyder i praktiken.

Under perioden 2024–2025 prioriteras tre områden för att kunna nå målen 2025.

  • Ledarutveckling
  • Ungdomsdelaktighet
  • Trygga idrottsmiljöer

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Ledarutveckling

Att ha välutbildade ledare, där ledargruppen tillsammans har många kompetenser, stärker och säkrar en trygg och långsiktig verksamhet i föreningen. Att vara ledare och tränare är ett förtroendeuppdrag, som ges av föreningen. Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet. Här kan föreningar söka stöd för ledarutveckling, både i form av generella idrottsutbildningar (t.ex. grundutbildning för tränare och/eller föreningsledare), som för processarbete i föreningen för att stärka ledarrollen, att arbeta med olika ledarmaterial (t.ex. Ledare i fokus eller Samla ledarteamet) eller andra generella ledarutbildningar, föreläsningar eller ledarutvecklingsidéer.

Ungdomsdelaktighet

Projekt som leder till barn- och ungas delaktighet i verksamheten i föreningen. Att som barn och ungdom få uttrycka sin mening och få den respekterad är en grundförutsättning i idrottsrörelsen. För att kunna göra det behöver varje barn och ungdom information som är relevant och anpassad för dem. För att delaktighet ska bli verklig behöver varje barn och ungdom få möjlighet att vara med och forma och ta ansvar för den verksamhet de är en del av. Här kan föreningar söka projektstöd för att utveckla barn och ungas delaktighet i föreningsverksamheten.

Trygga Idrottsmiljöer

Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Men vi vet att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7–25 år är trygga, inkluderande och hållbara över tid och att de fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat, så att så många som möjligt, så länge som möjligt idrottar i förening – gärna hela livet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom de sökbara områden:

  • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Redovisning av erhållet stöd

Idrottsföreningen ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt. Om föreningen inte redovisat inom två månader efter projektets slutdatum ska medlen återbetalas. Viktigt att föreningen kontaktar RF-SISU Gotland via sin idrottskonsulent, om förseningar och/eller förändringar i projektet sker!

Glöm inte bort att involvera era barn och ungdomar i planeringen av projektet och att göra en lärgrupp för planeringsgruppen samt lärgrupp/grupper när ni genomför ert projekt.

Frågor & svar

Var görs ansökan? Ansökan görs i Idrottonline

Vem kan ansöka? Föreningens ordförande, kassör eller firmatecknare av idrottsmedel

Vad behöver göras innan? Bilda en projektgrupp och inkludera barn och ungdomar i gruppen. Gör en plan för vad ni vill göra i ert projekt och sätt en budget.

När betalas pengarna ut? Efter godkänd ansökan

För mer information kontakta er förenings idrottskonsulent vid RF-SISU Gotland.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022