Jämställd idrott

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Blekinge ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Idrottens mål är att idrott ska vara till för alla men i praktiken är det inte så ännu. RF-SISU Blekinge hjälper er att identifiera utmaningarna och att ta steg framåt mot en mer jämställd förening genom utbildning, processarbete och föreläsningar. Arbetet med jämställdhet är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

För att bli mer inkluderande och jämställda behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att:

  • Vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
  • Vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
  • Vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framförallt ligger på den som har makt och är mest självklar i sammanhanget.

Idrottens jämställdhetsmål

Under Riksidrottsförbundets stämma 2017 beslutades nya jämställdhetsmål för hela idrottsrörelsen. Dessa ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Läs om idrottsrörelsens jämställdhetsmål på Riksidrottsförbundets webbplats

Hur kan föreningen arbeta för ökad jämställdhet?

Genom att reflektera över hur föreningens arbete bedrivs, hur resurser fördelas, vem och vilka som får komma till tals och så vidare, kan ni hjälpas åt att se vilka normer som är rådande i just er förening. Att tillsammans fundera över vad ni skulle vilja förändra i er förening är en jättebra start på ett utvecklingsarbete mot en mer jämställd idrott.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur ser den ekonomiska fördelningen ut mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Hur ser den procentuella fördelningen ut av träningstider mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Finns det något kön som får mer resurser? I så fall, varför är det så?
  • Vilka representerar er organisation i olika sammanhang?
  • Vilka representerar vilka frågor?
  • Tycker ni att fördelningen är bra i föreningen eller finns det anledning att förändra något?
  • Hur tycker ni att vi ska se på jämställdhet i relation till inkludering av transpersoner inom idrotten?

Vi är ett stöd i ert arbete

RF-SISU Blekinge finns som stöd till er förening eller förbund om ni vill utveckla ert jämställdhetsarbete. Vi kan besöka er förening och hålla i utbildningskvällar, kurser, föreläsningar och vi ger också gärna förslag på hur ni jobbar med frågan i lärgrupper.

Kontakta våra idrottskonsulenter för mer information

Vill ni påbörja ert jämställdhetsarbete på egen hand? Nedan listas tips och arbetsmaterial för att komma igång.

Kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott

Riksidrottsförbundet har skapat kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott. Den är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Länk till webbutbildningen Trygg och inkluderande idrott.

Digitala utbildningen Fifty-fifty

Fifty-fifty är en gratis, digital utbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. I sex digitala lektioner á 45 minuter mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda. Fifty-Fifty är öppen för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Den riktar sig i första hand till styrelser och tanken är att de sex lektionerna genomförs i samband med lika många styrelsemöten.

Länk till utbildningen Fifty-fifty

Sidan publicerades: 9 december 2022