Rörelse på rast

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

Allt för många barn och unga rör sig för lite i dagen samhälle, endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet per dag. Fysisk aktivitet är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Forskning visar även att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar humör, minne, koncentration, självkänsla och skapar goda förutsättningar att prestera i skolan.

Genom en satsning som Sparbanksstiftelsen i Alingsås finansierar och på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Lerum och Alingsås genomför nu RF-SISU Västra Götaland en satsning i åk F-6 i de fyra kommunerna. Projektet är ett flerårigt projekt i 3 olika etapper för de skolor som deltar – Rörelse på rast.

Syftet med projektet är att öka rörelsen och den sociala interaktionen bland eleverna inom ramen för skoldagen och stötta skolor i att anta ett mer rörelseorienterat arbetssätt. Detta gör vi genom att genomföra rastaktiviteter, erbjuda skolpersonal kompetenshöjande insatser inom rörelseförståelse samt vägleder skolorna i ett utvecklingsarbete. Vi etablerar också samverkan mellan skolorna och lokala idrottsföreningar där barnen ges möjlighet att testa på nya idrotter med sänkta trösklar. Detta samarbete skapar en brygga mellan barnen och föreningslivet.

Här kan du se filmen - Rörelse på rast

Skolan – en viktig arena

Genom att vända sig till barn och unga på rasterna under skoltid ökar förutsättningarna för projektet att nå ut med kunskap om rörelseförståelse till alla elever på utvalda skolor. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Utgångspunkter

För att nå en hållbarhet och långsiktiga mål så utgår projektet från 4 utgångspunkter

  • Rastaktiviteter med rörelseförståelse som grund
  • Kompetenshöjande insatser för skolpersonal inom rörelseförståelse
  • Systematisk utvecklingsarbete på skolorna
  • Föreningssamverkan

Rörelseförståelse – nyckeln till livslång fysisk aktivitet

Rörelseförståelse (på engelska physical literacy) är ett brett begrepp som handlar om att skapa förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv – hela livet. Det kan ses som nyckeln för livslång fysisk aktivitet.

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysisk aktiv under hela livet.

  • Att vilja – finna motivation
  • Att våga – att ha självförtroende/självkänsla
  • Att kunna – känslan av kompetens

Genom att bygga upp en grundläggande rörelserikedom och trygghet i olika rörelsemoment ökar både förmågan och lusten att delta i aktiviteter. I ett liv som är fullt av olika rörelsesekvenser, både inom och utanför idrotten, krävs en god rörelserikedom för att kunna delta fullt ut.

Sidan publicerades: 18 november 2022