Rörelse på rast

Sidan uppdaterades: 3 maj 2023

Allt för många barn och unga rör sig för lite i dagen samhälle, endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet per dag. Fysisk aktivitet är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Forskning visar även att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar humör, minne, koncentration, självkänsla och skapar goda förutsättningar att prestera i skolan.

Genom en satsning som Sparbanksstiftelsen finansierar och på uppdrag av skolförvaltningarna i Vårgårda, Herrljunga, Lerum och Alingsås kommuner genomför nu RF-SISU Västra Götaland en satsning i åk F-6 i de fyra kommunerna – Rörelse på rast. Projektet börjar med en pilotetapp läsåret 2022/2023, därefter är planen att bjuda in fler skolor i de fyra kommunerna

Syftet med projektet är att öka rörelsen inom ramen för skoldagen och stötta skolor i att anta ett mer rörelseorienterat arbetssätt. Detta gör vi genom att genomföra rastaktiviteter och erbjuda skolpersonal kompetenshöjande insatser inom rörelseförståelse. Vi etablerar också samverkan mellan skolorna och lokala idrottsföreningar. Barnen ges möjlighet att testa på nya idrotter och vi skapar en brygga mellan barnen och föreningslivet.

Skolan – en viktig arena

Genom att vända sig till barn och unga på rasterna under skoltid ökar förutsättningarna för projektet att nå ut med kunskap om rörelseförståelse till alla elever på utvalda skolor. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Utgångspunkter

För att nå en hållbarhet och långsiktiga mål så utgår projektet från 3 utgångspunkter.

  • Rastaktiviteter med rörelseförståelse som grund
  • Kompetenshöjande insatser för skolpersonal inom rörelseförståelse
  • Föreningssamverkan

Rörelseförståelse – nyckeln till livslång fysisk aktivitet

Rörelseförståelse (på engelska physical literacy) är ett brett begrepp som handlar om att skapa förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv – hela livet. Det kan ses som nyckeln för livslång fysisk aktivitet.

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysisk aktiv under hela livet.

  • Att vilja – finna motivation
  • Att våga – att ha självförtroende/självkänsla att våga göra misstag
  • Att kunna – känslan av kompetens.

Genom att bygga upp en grundläggande rörelserikedom och trygghet i olika rörelsemoment ökar både förmågan och lusten att delta i aktiviteter. I ett liv som är fullt av olika rörelsesekvenser, både inom och utanför idrotten, krävs en god rörelserikedom för att kunna delta fullt ut.

Sidan publicerades: 18 november 2022