Valberedning

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västra Götalandsregionen och vi har till uppgift att arbeta för idrottsrörelsens gemensamma angelägenheter inom våra geografiska gränser.

Styrelsen består av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och två män). Ordförande väljs på två år medan hälften av ledamöterna väljs på fyra år.

Styrelsen har till uppdrag att stödja, företräda och leda RF-SISU:s verksamhet i
Göteborgsområdet, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Distriktet omfattar ca 92
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom 49 kommuner.

Styrelsen sammanträder normalt vid 6-7 tillfällen/år. Här tillkommer konferenstillfällen,
kommittémöten och möten med kommuner samt övriga intressenter.

Valberedningen består av ordförande samt åtta ledamöter med en kvinna och en man från varje delregion, (Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg).

Valberedningen har till uppdrag att föreslå kandidater till den gemensamma styrelsen: ordförande, ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter. Valberedningen har också uppgifter att föreslå ersättningar och arvoden. Valberedningen har normalt ca sex möten per år inkl. möten via Teams och finns representerade vid styrelsens möten. Valberedningen intervjuar samtliga ledamöter i styrelsen minst en gång per år.

Förbundets Lekmannarevisorer består av två ledamöter, med två personliga suppleanter. Lekmannarevisorerna ska årligen granska om distriktets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om distriktets interna kontroll är tillräcklig. En annan viktig uppgift är att föreslå kandidater till den gemensamma valberedningen.

Alla SDF ansvarar för att föreslå och nominera kandidater till valberedningen. Det är viktigt att flera sporter och hela regionen är representerad i styrelsen.

 


Sidan publicerades: 15 december 2022

KONTAKT