Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 15 juni 2023

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för hos RF-SISU Västra Götaland. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Detta kan ni söka stöd för

Två övergripande områden kan föreningen söka stöd för:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt:

  • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
  • att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov.

Trygga och hållbara idrottsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Respektive SF bör dock identifiera sina utmaningar med att behålla barn och ungdomar i en specifik åldersgrupp. Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt:

  • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
  • idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar så som de nationellt idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Kostnader som vi inte beviljar

  • läger
  • material
  • medlems- och träningsavgifter
  • SF-utbildningar

Så här ansöker ni

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland för en inledande dialog där ni tillsammans kommer överens om hur er satsning ska utformas. Ansökan görs sedan av er idrottskonsulent.

Återrapportering

Återrapportering sker via IdrottOnline av föreningen efter avslutad satsning. För att kunna göra återrapporten behöver du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Läs mer om IdrottOnline


Sidan publicerades: 4 oktober 2022