Om lärgrupper och lärgruppsledare

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. RF-SISU Västmanland hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

Lärgrupp

Genom att starta en lärgrupp i samrbete med RF-SISU Västmanland öppnar du och din förening upp för nya perspektiv och hittar nya vägar för framgångsrika lösningar. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet är några psoitiva efekter med att arbeta i lärgrupp. Hos RF-SISU Västmanland finns lärruppsmaterial inom en rad olika ämnen för dig och din förening.

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Det viktiga är att utgå ifrån ett framtaget underlag, en så kallad lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Ett medskapande i lärandet!

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Lärgruppsplan

Till en lärgrupp finns en lärgruppsplan som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Det är antingen en lärgruppsplan som finns framtagen av SISU Idrottsutbildarna eller en plan sin ni tagit fram i föreningen i samverkan med oss. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen. Här får du veta mer om rollen som lärgruppsledare.

Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen har 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara möjlig att rapportera inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med våra idrottskonsulenter före ni kör igång. Tillsammans gör ni en plan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden.

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Du slutrapporterar sedan i IdrottOnline. Hör av dig så berättar vi mer.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022