SDF-bidrag

Sidan uppdaterades: 14 maj 2024

RF-SISU Västmanland och Region Västmanlands övergripande syfte med stödet till SDF:en är att stimulera till aktivitet och utveckling av verksamheter inom Västmanland för idrott hela livet och som ligger i linje med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill och Strategi 2025.

För att ta del av stödet krävs att förbunden skickar in handlingar enligt Grundbidragskriteriet senast 31 december årligen.

Bidrag

Inget SDF kan erhålla mer än 20 % av den totala bidragssumman.

 • Storlek 900 000 kr bidragstak 20 %

Fördelningsmodell

Bidraget fördelas på ett Administrationsbidrag och ett Verksamhetsbidrag

Administrationsbidrag 20 % = 180 000 kr

 • Närvarobidrag (5 %) = 45 000 kr
 • Grundbidrag (5%) = 45 000 kr
 • Föreningsbidrag (10 %) = 90 000 kr

Verksamhetsbidrag 80 % 720 000 kr

 • Lok ledartillfällen (40 %)
 • Folkbildningsverksamhet (40 %)

Närvarobidrag 5 %

Årsmöte 2,5 % (genomförs endast jämna år)

Fördelas lika mellan alla SDF som deltagit med ombud vid föregående års RF-SISU Västmanlands årsmöte

Deltagande = Fullt bidrag
(viktigt att SDF vid sina årsmöten fattar beslut om vilka DF stämmor de ska representera, särskilt viktigt för SDF som verkar som regioner).

SDF träffar 2,5 % (genomförs 1-2 gånger per år)

Fördelas mellan SDF som deltagit vid RF-SIS Västmanlands arrangerade träffar/konferenser

Helt bidrag = 100 % närvaro minst 1 deltagare

Grundbidrag

 • Fördelas med lika stort bidrag till alla som har SDF och som har aktiv förening i Västmanland
 • Finns det inget SDF i Västmanland erhålls inget stöd
 • Inkomna handlingar från senaste verksamhetsåret
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomiska handlingar (förenklat årsbokslut)
  • Revisionsberättelse

Föreningsbidrag

 • Bidraget baseras på antalet aktiva föreningar respektive SDF har enligt röstlängd från RF den 31 dec.

Verksamhetsbidrag

 • Ledarstödstillfällen baseras på rapporten sammanställning idrott för år X i Västmanland (antal Ledarstödstillfällen)
 • Folkbildningsverksamhet
  • baseras på slutrapporterad folkbildningsverksamhet för år X per idrott

Ansökningsförfarandet

För att ansökan ska gälla måste följande funktioner/roller vara registrerade under rollkategori Organisationsledare i IdrottOnline.

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare

På de personer som har ovan roller ska dessa uppgifter fyllas i :

 • Namn
 • Personnummer (fullständigt)
 • Adress
 • Telefon
 • Mailadress

När dessa uppgifter är registrerade i IdrottOnline sker ansökan via mail till klara.bark@rfsisu.se I samband med ansökan ska årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning och årsbokslut bifogas. Vi kommer sedan att hämta resterande uppgifter från LOK-stödsmodulen och Utbildningsmodulen i IdrottOnline. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 december.

Uppföljning

RF-SISU Västmanland förbehåller sig rätten att följa upp om bidraget används på rätt sätt.

Sidan publicerades: 25 november 2022