Särskilda stöd i coronatider

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Här hittar du information om stöd som särskilt formats för att kompensera för ekonomiska förluster i och med corona samt underlätta för föreningar att återstarta verksamhet som blivit lidande under pandemin.

Kompensationsstöd för corona

Regeringen har beviljat särskilt stöd till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet och söks via IdrottOnline, i angivna ansökningsomgångar.

Återstartsstöd med fokus på att rekrytera och behålla

Under 2022 har idrottsrörelsen beviljats ett särskilt återstartsstöd, som vi på RF-SISU Västerbotten är ansvariga att fördela. Syftet med återstartsstödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Det innebär att stödet ska säkerställa att särskilt utsatta föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Föreningar räknas som utsatta om de förlorat en väsentlig andel av sin tidigare genomförda verksamhet. Stödet ska framför allt tillgängliggöras för de föreningar som förlorat barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Återstartsstödet är en särskild typ av projektstöd där insatserna ska:

  • vara tidsbestämda
  • utgå ifrån ett specifikt behov
  • och återrapporteras i enligt med genomförd insats.


Till skillnad från övriga projektstöd som RF-SISU Västerbotten fördelar till föreningar och förbund söks inte detta stöd av föreningen utan stödet fördelas av respektive RF-SISU distrikt till berörda föreningar. Det innebär att våra konsulenter aktivt söker upp de föreningar som bedöms ha tappat en stor del av sin verksamhet (minst 30%, enligt siffror från RF) för att förhöra sig om respektive förenings behov i arbetet med att återstarta verksamheten. Som underlag för behovsanalysen används denna dialogduk. Pdf, 496 kB.

I dialogen mellan konsulent och förening görs en överenskommelse om vilka insatser som passar föreningen i det aktuella läget.

Vill din förening ta initiativ till dialogen om eventuellt återstartstöd kontaktar du din förenings idrottskonsulent för ett möte.

Sidan publicerades: 15 november 2022