Idrott för äldre

Sidan uppdaterades: 25 januari 2024

Fysisk aktivitet och gemenskap har stor positiv effekt på människors hälsa och livskvalitet. Att vara aktiv i en idrottsförening ger möjlighet till fysisk aktivitet, men också till ett positivt socialt sammanhang.

Idrotten har alltid varit viktig för att få människor fysisk aktiva och därigenom främja en god folkhälsa och motverka fysisk och psykisk ohälsa. Äldre har under de senaste åren blivit en allt viktigare grupp ur ett folkhälsoperspektiv. Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet och en av de insatser som har störst positiv effekt på människors hälsa är fysisk aktivitet.

Livslångt idrottande i förening

Två av idrottsrörelsens övergripande mål inom Strategi 2025 är Livslångt idrottande och Idrott i förening. RF-SISU Uppland vill att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Positiva effekter av föreningsaktivitet

Det finns starka samband mellan fysisk aktivitet och ett stort antal hälsoaspekter och livskvalitet, inte minst bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos äldre minskar för tidig dödlighet, sjukdom och funktionsnedsättning. Dessutom kan träning och motion förebygga ohälsa medan gemenskap och ett socialt sammanhang i en idrottsförening leder till ökat välbefinnande och därigenom stärkt hälsa.

Att aktivt delta i en idrottsförening är för många förknippat med ett fysisk deltagande i en aktivitet. I RF-SISU Upplands arbete med äldres idrottande handlar det lika mycket om att skapa möjlighet för äldre att hitta till en social samvaro, umgås men andra, få dela med sig av sin långa livserfarenhet och yrkeskunnande som ett aktivt deltagande. Äldre är ofta en stor resurs i en förening och vi vill genom vårt arbete få fler äldre att hitta tillbaka och kunna vara aktiva inom föreningen, oavsett hur deltagandet kommer att se ut.

Fler äldre till föreningsidrotten

RF-SISU Uppland arbetar på flera sätt för att främja äldres idrottande i förening. Vi verkar bland annat för att få föreningar att anpassa och öppna upp sina idrotter och aktiviteter för att på ett ännu bättre sätt kunna ta emot äldre. Detta kan se olika ut beroende på idrott, men kan tex handla om att öka möjligheter för delaktighet genom att anpassa sättet på vilken idrotten utförs. Gå-fotboll och Gå-innebandy är två tydliga exempel på det där en omställning bidragit till att många äldre hittat tillbaka till ett aktivt deltagande inom en idrottsförening.

Sidan publicerades: 23 november 2022

De äldre och föreningsidrotten

En rapport om Riksidrottsförbundets satsning Idrott för äldre.