Foto: Bildbyrån

Demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 17 maj 2023

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutat om Riksidrottsförbundets (RF) kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer, som RF-SISU Uppland, sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Tillämpning av koden

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna idrottsförbund och idrottsföreningar. Koden tillämpas av RF-SISU Uppland och övriga distriktsförbund från och med 2023 och kan även tillämpas av såväl specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som idrottsföreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större idrottsföreningar med många medlemmar samt Idrotts-AB förväntas följa koden. Mindre idrottsföreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF-SISU Upplands stadgar, reglementen och övriga regler samt idrottsförbundens och idrottsföreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (PDF) Pdf, 600 kB.

RF's code for democratic governance, in English (PDF) Pdf, 600 kB.

Sidan publicerades: 2 december 2022

RF-SISU Upplands styrelse och valberedning

RF-SISU Upplands styrelse består av en ordförande och åtta ledamöter

Tips, idéer och förslag till RF-SISU Upplands styrelse

Via mejl kan du skicka frågor och idéer till styrelsen. Du kan även föreslå kandidater till styrelse och valberedning inför årsmötet. Du kan givetvis även kontakta styrelsens eller valberedningens ledamöter direkt.