Arbetsmetoder

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Bikupa

Bikupa som metod kan användas för att snabbt diskutera olika förslag eller få olika synpunkter i en fråga. I stället för att en hel grupp ska diskutera någonting, bryter man ner gruppen till mindre grupper, två eller tre personer, som under några få minuter delger varandra sina synpunkter. När diskussionen är klar i de mindre grupperna kan man eventuellt fånga upp något av det som sagts i den stora gruppen. Detta leder ofta till ökad känsla av delaktighet och att fler perspektiv på en fråga eller ett förslag kommer upp.

EPA

Ungefär som Bikupa men var och en börjar med att fundera enskilt och ta ställning till en fråga. Därefter berättar man parvis för varandra om sitt ställningstagande och hur man tänkte. Avslutningsvis samtalar man i storgrupp om vad som kommit fram i paren.

Smågrupper

Är ni sex deltagare eller fler i lärgruppen kan man dela in i mindre grupper som sedan redovisar vad man kommit fram till. Redovisningen kan ske i storgrupp eller i tvärgrupper, det vill säga nya grupper bildas med en representant från de ursprungliga grupperna. På så sätt får alla i gruppen berätta om sin grupps samtal i den nya gruppen.

Talboll

Den här metoden passar utmärkt i grupper med barn och ungdomar. Talbollen markerar vem som har ordet och gör det lättare att få gruppens uppmärksamhet. Genom att bara den som håller talbollen får prata kan personer som vanligtvis inte säger så mycket också en möjlighet att formulera sig utan att bli avbruten.

Laget runt

Med laget runt som metod kan alla få säga vad de tycker och bli lyssnad till utan att bli avbruten. Syftet är att alla ska få möjlighet till samma utrymme i gruppen. På det viset kan ingen ta över och dominera gruppens samarbete.

Ordet går medsols från en person till en annan. När en person har ordet lyssnar övriga aktivt utan att kommentera och ställa frågor. Man kan säga ”pass” om så önskas, när turen kommer. Avsluta med ”tack” för att markera att inlägget är slut och för att tacka för ordet och att övriga lyssnat.

Metoden kan användas för att få fram kloka saker som annars inte blir sagda. Alla kan känna att de blir lyssnade till i större omfattning än vanligt. Talutrymmet i gruppen blir jämnare fördelat. Alla blir bekräftade i sin åsikt och ingen energi går till att bevaka ”sin tur”. Gruppen får snabbt och effektivt veta var alla står.

”Hände – Kände – Lärde”

Detta är en metod för att reflektera över de samtal som förs i lärgruppen. Ge deltagarna några minuter till att enskilt fundera över en händelse, situation eller samtal under utbildningen som de särskilt minns. Be dem skriva ner vad de kände i samband med detta och vilken lärdom de gjorde. Gå sedan ”Laget runt” och låt var och en redogöra för sina upplevelser.

 

Sidan publicerades: 13 januari 2023