Lärgrupp - ett sätt att lära och utvecklas

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Utveckla din förening i samarbete med oss på RF-SISU Stockholm. Genom lärande samtal i lärgrupper får föreningens ledare, tränare, idrottsaktiva och andra medlemmar möjlighet att lyfta viktiga och värdefulla frågor för att utveckla sig själva och föreningens verksamhet. Gemensamma samtal skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande.

Som ledare och tränare kan du ha flera olika roller. En när du instruerar dina spelare eller aktiva på planen eller i träningslokalen. En annan när ni pratat om andra värden inom idrotten, som hur ni uppträder mot varandra eller vad ni kan göra för att förbättra era prestationer. En lärgrupp i samarbete med RF-SISU Stockholm leds av en lärgruppsledare. Lärgruppsledarens roll är att fördela ordet och se att alla kommer till tals och deltar aktivt i samtalet. Samtidigt fungerar lärgruppsledaren som inspiratör och fångar upp tankar och idéer som för samtalet framåt.

Lärgrupp - hur går det till?

En lärgrupp är ett sätt att skapa lärande i en avgränsad grupp i din förening. Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans med andra är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Genom att dela med sig, lyssna och reflektera över andras erfarenheter utmanas egna valda sanningar. Att lära av och med varandra är ett medskapande i lärandet och leder till personlig utveckling.
En lärgrupp kan rikta sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan utgå ifrån vilket tema eller ämne som helst, allt ifrån vision- och målarbete och att utvecklas och må bra som tränare eller ledare till samtal kring värdegrundsfrågor, ledarrekrytering, utbildningsplan och föreningens ”röda tråd”. Det viktiga är att temat är meningsfullt och skapar engagemang för er grupp . En lärgrupp kan genomföras, antingen i anslutning till något av era planerade möten, träningar eller under flera helt separata träffar. Som ledstång för samtal i lärgruppen finns ett samtalsunderlag med frågor och övningar, en lärgruppsplan.

Lärgruppsplan

En lärgruppsplan skapar struktur i era samtal. Det är antingen en lärgruppsplan som finns framtagen av RF-SISU eller en plan som ni själva tagit fram i er förening i samverkan med er idrottskonsulent. I planen framgår vad som ska behandlas vid varje tillfälle och om det är några särskilda förberedelser som ska göras. De framtagna lärgruppsplanerna är som en guide som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema. De hjälper till att sortera idéer, tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen sitter på värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledaren har en viktig roll för att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen.

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Stockholm och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget.

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från sju år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogiskt och tidsmässigt anpassad för målgruppen.

Här kan du läsa mer om barns lärande.

Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst tre utbildningstimmar och består av minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger man vill träffas och hur länge man ses varje gång.

Erfarenhetsmässigt fungerar en lärgrupp som bäst med fem till åtta deltagare och varje träff är mellan en och tre timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att starta en lärgrupp tar ni kontakt med er idrottskonsulent på RF-SISU Stockholm. Tillsammans lägger ni upp en utbildningsplan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden.
Lärgruppen registreras och rapporteras digitalt via IdrottOnline i applikationen Utbildning. Mer information om detta får du av din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022