Föreningens ABC

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Grundläggande demokrati- och föreningskunskaper, dvs föreningens ABC, är nödvändiga för en fungerande förening och framför allt för att få en framgångsrik idrottslig verksamhet med delaktighet och engagemang. På denna sida har vi samlat ett antal hjälpredor och stöddokument som kan både förenkla och förbättra föreningens inre arbete och samtidigt stärka dess demokrati. Här hittar du till exempel texter som hjälper dig att leda styrelsemöten, att skriva protokoll, förbereda medlemsmöten. Du hittar också mallar som kan användas som underlag för att upprätta egna anpassade dokument.

Du som är obekant med föreningslivet hittar texter som förklarar vad en förening är och hur den fungerar. Ju fler som kan föreningens ABC, desto bättre föreningar får vi och därmed också bättre idrott. Men inte bara det, det mesta av dessa hjälpmedel har du nytta av även i andra typer av föreningar. Ju fler som kan föreningens ABC, desto fler som kan bidra till ett demokratiskt samhälle.

Om du vill kan du börja med att testa dina kunskaper här. Eller så kan du avsluta med testet för att få ett kvitto på vad du har lärt.

Vill du veta mer, kontakta din idrottskonsulent.

Här kan du anmäla dig till någon av våra styrelseutbildningar.

Vad är en förening?

En förening är en sammanslutning av människor med en uttalad verksamhetsidé. Denna idé talar om vad föreningen erbjuder och vilka den vänder sig till. En förening som har medlemmar, en styrelse, stadgar och ett tydligt namn är en så kallad juridisk person, vilket innebär att föreningen kan äga tillgångar, vara part i avtal och agera som part i domstol. En förening kan försättas i konkurs, vilket dock är ytterst ovanligt, och dess företrädare (styrelsen) kan om föreningen inte sköts på ett normalt aktsamt sätt bli personligen ansvariga för till exempel föreningens ekonomi. För att undvika personligt ansvar är det viktigt att föreningens förtroendevalda har grundläggande föreningskunskaper. Dessa kunskaper är inte bara bra vid kriser utan de underlättar också skötseln av föreningen. En idrottsförening är ansluten som medlem i ett eller flera specialidrottsförbund. Det är en förutsättning för att medlemmarna ska kunna delta i tävlingar och att ni som förening ska kunna arrangera tävlingar.

Vad styr en förening?

Föreningens stadgar är helt enkelt medlemmarnas avtal om vad föreningen ska göra och hur den ska skötas. Stadgarna är inte skrivna i sten och de ska kunna ändras genom medlemmarnas beslut på årsmötet. Men för att bland annat skapa stabilitet kan stadgarna inte ändras genom beslut av en enkel majoritet på årsmötet, utan det krävs kvalificerad majoritet (oftast 2/3 av rösterna).

I RF:s kod för god styrning finns mer att läsa om vad man bör tänka på för att sköta föreningen så hållbart, ansvarsfullt och effektiv som möjligt.

Årsmötet

Årsmötet är en förenings högsta beslutande organ, men föreningen kan även ha andra beslutsfattande medlemsmöten under året. Stadgarna anger hur dessa möten ska genomföras. Valberedningen är, liksom revisorerna, medlemmarnas självständiga ombud. De finns till för att granska styrelsens agerande och skötsel av föreningen, och revisorerna ska även granska ekonomin.

Så påverkar du föreningen

Du som medlem kan i första hand påverka föreningen genom att lämna förslag till styrelsen, som avgör om den vill behandla ditt förslag. Om styrelsen inte behandlar ditt förslag kan du alltid lämna det i skriftlig form som en så kallad motion (se Checklistor och mallar). Om du lämnar din motion till styrelsen senast det datum som står i stadgarna är styrelsen skyldig att ta upp den på årsmötet. Där ska styrelsen yttra sig över ditt förslag. Sedan är det årsmötet som fattar beslut om förslaget.

Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Som medlem är du skyldig att betala medlemsavgiften. Du måste också i övrigt rätta dig efter stadgarna (medlemsavtalet), som är det grunddokument som gäller för medlemmarna i föreningen. Du har rätt till information om viktiga frågor, och rätt att medverka vid medlemsmöten. Du har även rätt att delta i idrottsaktiviteter under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar (den idrottsliga likhetsprincipen Pdf, 113 kB. enl 8 kap. 8 § RF:s stadgar).

Sidan publicerades: 10 oktober 2022