Tillgång till idrottsanläggningar

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Sörmland växer så det knakar med en befolkningstillväxt utan motstycke. Samtidigt ser vi ökande hälsoklyftor och en växande segregation. Risken är överhängande att idrottsytor glöms bort eller prioriteras ned när bostadspolitiken utformas och framtidsplaner skapas. Genom en hållbar rörelserik stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där vi motverkar ohälsa och segregation, där det planeras för mer än boende, byggs det för idrott.

Men det byggs inte idrottsanläggningar eller idrottsmiljöer i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen i regionen. I växande kommuner prioriteras ofta idrottsanläggningar och idrottsmiljöer bort när orter och bostadsområden förtätas eller nya bostadsområden byggs. Det är oroande. För att möta framtidens behov av ökad fysisk aktivitet måste det finnas ekonomiska resurser för anläggningar och idrottsmiljöer och en samhällsplanering där ytor för idrott kommer in i ett tidigt skede i planprocesserna. Idrottsföreningar ska aldrig behöva säga nej eller ställa barn i kö på grund av anläggningsbrist.

  • RF-SISU Sörmland vill att idrott läggs till i plan- och bygglagen för att kommunerna ska ta med idrottsanläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning samt att Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.
  • RF-SISU Sörmland vill att när översiktsplaner tas fram ska kommunen samråda med distriktsidrottsförbunden samt att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer ska finnas med i de regionala utvecklingsplanerna.

Sidan publicerades: 29 november 2022