Idrottens roll i folkhälsan

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Barn rör på sig för lite. Fysisk aktivitet är grunden för hälsa och välbefinnande. Ändå är det bara 2 flickor av 10 och 4 pojkar av 10 i Sverige som rör på sig tillräckligt mycket utifrån WHOs rekommendationer. Stillasittandet leder till stora samhällsutmaningar på sikt och ohälsan bland barn och unga i regionen tenderar att öka enligt Liv & hälsa Ung (Region Sörmland).

Samtidigt är idrotten kanske den största friskfaktorn av dem alla. I vårt distrikt genomförs över 600 idrottsaktiviteter varje dag vilket innebär att 6 000 barn och unga går till sin träning ikväll. Sammantaget ger det nära två miljoner deltagartillfällen varje år i vårt distrikt! I idrotten får dessa barn och unga känna gemenskap och delaktighet och mår därav bättre både fysiskt och psykiskt – ett högre välbefinnande helt enkelt.

Idrotten är, efter familjen och skolan, den viktigaste miljön för många barn och ungdomar under uppväxtåren. Vi har tagit och vill ta ett stort ansvar för att skapa starka individer och ett varmt inkluderande samhälle. Vi vill bidra till att minska hälsoklyftorna genom att fler rör på sig mer tillsammans. Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle.

Föreningsidrotten står dock inför utmaningar precis som samhället i stort. I RF-SISU Sörmlands 11 kommuner finns det områden där idrotten behöver växa, både i vissa stadsdelar men också på landsbygden. I vårt distrikt är andelen föreningsdriven idrott lägre än på många andra håll i landet. Svag socioekonomisk status hos befolkningen samt därtill ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa tillhör de gemensamma nämnarna.

  • RF-SISU Sörmland vill se att kommunerna riktar förstärkta stöd till idrotten för insatser i idrottssvaga områden som stärker den föreningsdrivna idrotten samt stöd för rekrytering av aktiva och ledare. Samverkan mellan idrottsrörelsen och kommunerna ökar chansen att nå hela vägen fram till de grupper i befolkningen där deltagandet i föreningsidrott är särskilt lågt.

  • RF-SISU Sörmland vill att förtroendevalda och tjänstepersoner ska få en förstärkt förståelse för idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan, samt att regionen och kommunerna ger idrottsrörelsen goda förutsättningar att kunna bidra till allt fler mår allt bättre genom idrottsföreningarnas verksamhet.

Sidan publicerades: 29 november 2022