Text

Styrande dokument

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2023

På den här sidan hittar du de styrande dokument och planer som verksamheten för den svenska idrottsrörelsen och RF-SISU Sörmland vilar på.

Allting utgår från en gemensam verksamhetsidé, vision och värdegrund som står i Riksidrottsförbundets samt SISU Idrottsutbildarnas stadgar, beslutade på organisationernas stämmor i samband med Riksidrottsmötet.

Verksamhetsidé

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, själva essensen av det vi vill vara, är: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

För vår folkbildningsverksamhet är verksamhetsidén: Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Vision

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en bildnings- och utbildningsverksamhet i världsklass.

För vår folkbildningsverksamhet är visionen: Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa.

Värdegrund

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa är beslutade av RF-stämman, de ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar:

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Vision, verksamhetsidé och värdegrund finns utförligare beskrivna i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill Pdf, 1 MB..

Strategiska områden och mål mot 2025

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025, Strategi 2025. Målen för 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen Svensk idrott – världens bästa.

Livslångt idrottande:
Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka:
Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening:
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare:
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Strategisk plan för idrottsrörelsen

Den strategiska planen är en ledstång mot de övergripande mål som beslutades av RF-stämman 2015. Målen anger riktningen för arbetet fram till 2025 och tillsammans med de prioriterade utvecklingsområdena, eller utvecklingsresorna som vi valt att kalla dem, bildar de kärnan i den strategiska planen. Dessa utvecklingsresor är nödvändiga för att infria målen.

Planen delas upp i två fyraåriga perioder med revidering 2021. Den strategiska planen ska styra verksamhetsinriktningar och -planer.

Strategisk plan 2022-2025 Pdf, 3 MB.

Stadgar RF-SISU Sörmland

RF-SISU Sörmland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser samt att enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

RF-SISU Sörmlands stadgar Pdf, 246 kB.

Verksamhetsinriktning RF-SISU Sörmland

I verksamhetsinriktningen anges vad RF och SISU Idrottsutbildarna särskilt ska prioritera i arbetet 2022–2023. RF-SISU Sörmland utgår från dessa i distriktets verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i verksamhetsberättelser både på nationell nivå och på regional nivå.

Verksamhetsinriktning 2022–2023 Pdf, 5 MB.

Verksamhetsberättelse RF-SISU Sörmland

RF-SISU Sörmlands verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 2 MB.
RF-SISU Sörmlands verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 2 MB.
RF-SISU Sörmlands verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 2 MB.

Verksamhetsberättelser från tidigare år finns att ladda ner från vår dokumentbank som du hittar här.

Distriktsidrottsstämma RF-SISU Sörmland

RF-SISU Sörmlands ordinarie distriktsidrottsstämma genomförs vartannat år. Stämman är RF-SISU Sörmlands högst beslutande organ. Mellan stämmorna leds arbetet av den valda distriktsstyrelsen.

Sidan publicerades: 4 oktober 2022

STRATEGISK PLAN

Idrottsrörelsens utmaningar, strategi, mål och utvecklingsresor 2022–2025.

VERKSAMHETSINRIKTINING

Det här ska RF och SISU prioritera att arbeta med de närmaste åren.