Två viktiga satsningar ökar den idrottsliga närvaron i bostadsområdena och skapar mer inkludering i föreningarna

Idrottsklivet är en satsning för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Detta möjliggörs genom medel från Regeringen och Regeringen har aviserat att satsningen ska pågå åtminstone 2024 och 2025. 14 specialidrottsförbund och 11 RF-SISU distrikt ingår i initiativet och nu pågår de lokala planeringarna för fullt för att komma igång med verksamheten.

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

I Sörmland är det bostadsområden i Eskilstuna och Södertälje som är aktuella för satsningen och RF-SISU Sörmland har inledningsvis förstärkt med två idrottskonsulenter, en per ort, som kommer arbeta enbart med dessa frågor. Idrottsföreningar, specialidrottsförbunden och RF-SISU Sörmland kommer tillsammans att arbeta för en ökad inkludering av familjer från dessa områden till idrotten. Målet är att barn och unga inkluderas i idrottens träningsgrupper och lag, föräldrarna ökar sin närvaro på träningar och vid sidan av planen och föreningarna behöver se över vilka trösklar de kan sänka för att fler ska kunna vara med. Idrottsnärvaron kommer att öka i områdena och det kommer att synliggöras genom fler träningsgrupper eller lag som startas upp i eller i omkring områdena och att fler ungdomar från omrdena utbildas till idrottsledare.

Det är framför allt idrottsföreningar som finns i eller i direkt anslutning till bostadsområdena som kommer delta i denna satsning och syftet är att skapa en meningsfull fritid efter skoltid för barn och unga. För att detta ska lyckas krävs samarbete mellan alla organisationer som verkar i bostadsområdena och att målgruppen inkluderas i arbetet.

Ett samarbete som redan sker idag är Rörelsesatsningen i skolan, där RF-SISU Sörmland arbetar med hur skolorna kan skapa mer rörelse under skoldagen. Rörelse som främjar elevernas hälsa och motiverar dem till fortsatt rörelse och träning på fritiden. Här stöttar RF-SISU Sörmland skolan med utbildning, processer och föreslår inköp av material från specialidrottsförbunden, material som specialförbunden anpassat till skolan. RF-SISU Sörmland ser också till att skapa samarbete mellan skola och idrottsföreningarna. Ett samarbete som visat sig få bra effekt.

De flesta föreningarna (85 procent) anser att skolsamverkan har ökat deras kunskap om inkludering av nya målgrupper. Många (77 procent) upplever även att skolsamverkan har bidragit till att generera nya medlemmar och nästan hälften (44 procent) anser att skolsamverkan har bidragit till att nå nya målgrupper som är underrepresenterade i föreningen, framför allt inom kategorierna kön, funktionsvariation, ålder samt etnicitet/bakgrund.

Flera föreningar vittnar om en ökad motivation att fortsätta skolsamverkan när de ser hur roligt barnen har. Många beskriver att de genom att samverka med skolor även har utvecklat föreningens ordinarie verksamhet och att de ser verksamheten utifrån ett samhällsperspektiv. Föreningen känner ett större socialt ansvar och arbetar mer utifrån sin roll som samhällsaktör. Förutom att erbjuda fysisk aktivitet så fungerar även föreningen som en plats för gemenskap och tillhörighet.

Rörelsesatsningen i skolan och Idrottsklivet och är två viktiga satsningar som syftar till samma sak på olika sätt. Skapa rörelseglädje under skolans vardag och erbjuda möjlighet till bra träning efter skolan. Allt för en meningsfull och rolig fritid och att få idrotta i förening.

Sidan publicerades: 5 september 2023