Läckande tak och trasiga toaletter – renoveringsbehov utmaning för idrottsföreningar i Småland

Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar är en växande utmaning för både idrottsföreningar och kommuner. Behovet är stort över hela landet, oavsett om det gäller idrottshallar, utomhusmiljöer eller klubbstugor. Att renovera innebär också en möjlighet till omställning för att möta nya behov och nya målgrupper.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2024

De investeringar i nya anläggningar och idrottsmiljöer som gjordes för 50–60 år sedan har varit avgörande för idrottsrörelsens utveckling. Med platser för idrott i människors närmiljö har föreningslivet kunnat växa och skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att röra på sig. Ett halvt sekel senare är det många platser som är i behov av renovering och ombyggnation för att möta dagens efterfrågan. Dels för att minska risken för skador bland utövare, dels för att inte hamna i akuta behov som kan kräva mer omfattande och kostsamma åtgärder.

– De anläggningar och idrottsmiljöer som idag används är helt avgörande för föreningslivets verksamhet. Samtidigt är vi i ett läge där vi riskerar att gå miste om många platser på grund av eftersatt renovering och upprustning. Föreningslivet har på många platser redan brist på ytor att verka på. Varje anläggning som stängs ner eller som inte kan användas till sin fulla potential gör det ännu svårare för föreningslivet. Det här är en överlevnadsfråga för många föreningar och kommuner säger Anna Iwarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

Både idrottsföreningar och kommuner ser renoveringsbehovet som den största utmaningen för den långsiktiga tillgången till platser för idrott. Varannan förening upplever ett stort renoveringsbehov på platsen där de idrottar och nästan 8 av 10 kommuner svarar att renoveringsbehovet av befintliga anläggningar är en utmaning för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

– Renoveringsbehoven varierar, från läckande tak och dålig ventilation till avstängda omklädningsrum eller att det inte finns toalett. Renovering och ombyggnation kan samtidigt vara en möjlighet att tänka nytt. Genom att skapa mer inbjudande och öppna platser kan vi förbättra anläggningarnas funktion och locka fler målgrupper till idrotten. Ett exempel är de tusentals gymnastiksalar som finns runt om i landet. De är idag viktiga men har samtidigt en stor potential att tillgodose behov för fler idrotter genom renovering och ombyggnation säger Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet.

För Riksidrottsförbundet och RF-SISU Småland har renoveringsfrågan kommit att bli en hållbarhetsfråga. Det krävs många gånger mindre material samtidigt som åtgärder för minskad energiförbrukning i vissa fall kan genomföras på samma gång. RF har därför fördubblat sitt stöd till renovering. Samtidigt krävs mer resurser från kommuner och från staten för att göra skillnad på riktigt.

– För varje plats vi tar tillvara på, så minskar behovet av nya ytor. Men då krävs det att anläggningarna kan användas utifrån sin fulla potential. Här behöver regeringen stödja med en varaktig nationell anläggningsfunktion. Att hjälpa kommuner med kunskap och finansiering. Då kan vi på sikt rädda de idrottsmiljöer som håller på att förfalla, säger Anna Iwarsson.

Småland skiljer sig inte från landet i övrigt. Nära hälften av Smålands idrottsföreningar upplever att anläggningen eller platsen man idrottar på behöver rustas. Vid tre anläggningsträffar i Småland i höstas konstaterade deltagande kommuner att de har liknande utmaningar och att det finns ett stort intresse för samverkan över kommungränserna.

– Kan och ska varje mindre kommun investera i, och underhålla, kostsamma anläggningar som exempelvis sim- och ishallar? Jag tror att samverkan kommuner emellen kan vara intressant, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, menar Roger Ödebrink som är ordförande i RF-SISU Småland.

4 tips för att möta renoveringsbehovet på kommunal nivå

  1. Gör en nulägesanalys över samtliga idrottsanläggningar i kommunen, både kommunala och föreningsägda. Ange även eventuellt renoveringsbehov i denna analys.
  2. Sätt upp en långsiktig plan för alla anläggningar och idrottsmiljöer i kommunen. Samtala med föreningslivet kring denna plan.
  3. Våga tänk nytt när vi renoverar. Vid tidpunkten finns ett utrymme att fundera på om platsen kan förändras på något vis. Går det att lägga till nya funktioner såsom sociala ytor eller platser för fler idrotter, likaså anpassningar för ökad tillgänglighet.
  4. Se renovering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga om i stället för att bygga nytt.

Sidan publicerades: 30 maj 2024

Läs mer!

Bild: Idrottsplatser i behov av renovering

Renovering – om Smålands idrottsföreningar själva får välja

Nästan hälften av idrottsföreningarna i Småland anser att renovering är det viktigaste när det gäller utveckling av idrottsanläggningar. Det visar resultatet av Riksidrottsförbundets enkätundersökning riktad mot idrottsföreningar med syftet att bättre förstå föreningars anläggningssituation.

Stort renoveringsbehov i småländska idrottsanläggningar

Läs mer!

Anläggningsfrågan är sällan enbart lokal

Bild på deltagare i möte om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer i Småland.

Under hösten 2023 genomförde RF-SISU Småland tre mötesplatser om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Sammanlagt diskuterade hundra personer från Smålands tre län både lokala och regionala behov och utmaningar.

– Anläggningsfrågan är sällan enbart lokal, utan ofta regional, eller till och med nationell, menade exempelvis Pär Jansson från Nässjö kommun.

Mötesplatser om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer i Småland: "Anläggningsfrågan är sällan enbart lokal"