Idrottandet ökar i Skåne igen

Ny rapport visar att idrotten återhämtar sig väl efter den tuffa tiden under pandemin. Deltagandet på idrottsaktiviteter är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Sidan uppdaterades: 14 april 2023

Riksidrottsförbundet har under Coronapandemin kontinuerligt tagit fram underlag som behandlat LOK-stödsredovisningen. I de tidigare underlagen avseende 2020 och 2021 konstaterades att antalet aktiviteter och deltagare hade minskat kraftigt avseende barn- och ungdomsidrotten. Ett flertal idrottsföreningar var tvingade att stänga ner verksamheten, reducera antalet i grupper eller hitta nya lösningar för att bedriva verksamheten under Coronapandemin och med hänsyn till de aktuella restriktionerna.

För jämförelseåret 2019 registrerades drygt 7,7 miljoner deltagartillfällen i Skåne. För de pandemipåverkade åren 2020 och 2021 var antalet deltagartillfällen nere på 6,8 miljoner. I den preliminära redovisningen för helåret 2022 har siffrorna återigen ökat och knappt 7,7 miljoner deltagartillfällen har rapporterats i stödet för denna period.

Övergripande kan det också konstateras att antalet föreningar som redovisar verksamhet ligger på samma nivå som 2019. Detta innebär att den sjunkande aktivitetstrenden som har synts under pandemin har brutits och att många idrotter är tillbaka på samma aktivitetsnivåer för barn- och ungdomsidrotten som innan pandemin.

– Siffrorna visar att de skånska idrottsföreningarna gjort ett strålande jobb med att återstarta sin verksamhet för att stärka aktivitetsnivån igen, berättar distriktidrottschef Patrik Karlsson.

Deltagartillfällen per ålder och kön

LOK-stödet är indelat i fem olika ålderskategorier. Dessa är 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år, 21- 25 år samt 26 år och äldre. För att registreras enligt den sistnämnda kategorin krävs att deltagarna har en funktionsnedsättning.

I samtliga kategorier är det klara förbättringar jämfört med 2021. Fortsatt är det de äldre kategorierna som har störst tapp jämfört med tidigare. I gruppen 21-25 åringar återfinns registrerad tävlingsverksamhet som sannolikt påverkats då många tävlingar och matcher fortsatt har varit begränsade under tidig vinter 2022. När det handlar om eventuella könsmässiga skillnader kan vi inte se att det finns vissa större könsmässiga skillnader i aktiviteterna i Skåne.

– I Skåne har vi återhämtat oss i de yngre åldersgrupperna men ett jobb kvarstår för personer i åldersintervallet 20-25 år samt de med funktionsnedsättning. Även om siffrorna visar på en klar förbättring mot ifjol så finns här fortfarande förbättringspotential om vi sneglar mot hur det var innan pandemin startade, säger Patrik Karlsson.

Not. LOK-stödet fördelas till föreningar över hela landet och det har kan urskiljas geografiska skillnader. Sett över hela perioden 2019-2022 har de kraftigaste negativa förändringarna varit i Västernorrland, Västmanland och Blekinge medan det i Uppland gäller samma sak som för oss i Skåne, alltså att antalet deltagartillfällen inte minskat dramatiskt.

Länk till nyhet på RF.se där rapport och statistiksammanställning finns

Sidan publicerades: 14 april 2023