Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 2 april 2024

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningsliv.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Rörelsesatsningen

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. Målet med satsningen är att alla barn ska våga, vilja, kunna vara delaktiga och känna rörelseglädje.

Vi vill tillsammans med skolan skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen.

Vad vi erbjuder skolan:

  • Verktyg för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för rörelse under skoldagen
  • Processtöd för skolans rörelseteam
  • Inspiration till rörelse och idrott
  • Utbildning för personal i rörelseförståelse
  • Utbildning av elever till rörelseledare
  • Stöd för samverkan med idrottsföreningar
  • Start av skolidrottsförening
  • Inbjudningar till nätverksträffar

Vad är rörelseförståelse?

Vi anser att det är lika viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att vilja, våga och kunna röra sig som att de ska utveckla läs- och skrivförståelse. Begreppet rörelseförståelse kommer ursprungligen från engelskans physical literacy och innebär en helhetssyn på rörelse. I skolan handlar det om att skapa en miljö som inspirerar till rörelse och om vad vi vuxna behöver tänka på för att alla barn ska utveckla motivation, självförtroende och kunskap för att vilja vara aktiva hela livet.

Rörelsesatsning i skolan – stöd och material

Allt stöd och material för satsningen finns samlat på webbplatsen Rörelsesatsning i skolan – stöd och material. Webbplatsen riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta. Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje.

Tillsammans skapar vi förutsättningar

Vi vill bygga broar mellan skola och förening där barnet är i centrum.

Är du idrottsledare eller har ett utvecklingsuppdrag i en idrottsförening som ligger i närheten av våra samverkande skolor kan du och din förening bidra! Ta kontakt med oss så tittar vi gemensamt på vilka möjligheter som finns att nå ut till skolornas elever med just er idrott.

Sidan publicerades: 20 oktober 2022

Kontakt

Fredrik Sundberg

Samordnare för Rörelsesatsning i skolan

010-476 50 30

Idrottskonsulent för Idrottsklivet Norrköping

Kontakt

Sahar Khalili

Samordnare för Rörelsesatsning i skolan

010 476 42 04

Idrottskonsulent för Idrottsklivet Linköping

Rörelsesatsning i skolan på Facebook

Välkommen att gå med i vår Facebook-grupp för att se vad som är på gång i Rörelsesatsningen i skolan.