Tack Björn och välkommen Karl-Erik

Ny ordförande, lång debatt om trygg idrott och tre nya medlemmar. Men också beslut kring strategiska och intressepolitiska frågor gällande ekonomiska anslag till idrotten, utvecklat stöd för utökad samverkan till elitidrott2030 och att man nu går från ord till handling i hållbarhetsarbetet.

Sidan uppdaterades: 30 maj 2023

Vi börjar med att hälsa den nya ordföranden Karl-Erik Nilsson och de nya medlemmarna varmt välkomna in i idrottsfamiljen. Svenska förbundet för Funktionell Fitness och Svenska E-sportförbundet blir medlemmar i RF och Svenska Schackförbundet i SISU idrottsutbildarna.

Helhetsgrepp tas på området trygg idrott

Den frågan som det riktades störst uppmärksamhet på var trygg idrott. Tio motioner hade kommit in. Det handlade bland annat om förebyggande arbete, bestraffningsärenden och förslag på stadgeändringar. Många ombud på stämman var engagerade i frågan och bidrog till debatten, som resulterade i ett beslut att tillsätta en stor utredning och en exekutiv kommitté, som på Riksidrottsmötet 2025, ska presentera åtgärder. Det fanns röster som ville se direkta åtgärder och beslut på stämman, medan Riksidrottsstyrelsen menade att det trygg idrott är en fråga som inte kan lappas och lagas, utan att det krävs ett helhetsgrepp.

Enad front i det intressepolitiska arbetet

Om Svenska Fotbollförbundet och Svenska triathlonförbundet inte var helt överens vid förra riksidrottsmötet, 2021, gällande ekonomisk fördelning av SF-bidrag stod de vid detta RIM på enad front i den gemensamma motionen ”Rättvisa och solidaritet i den svenska idrottsrörelsen” som också handlade om ekonomi. Motionärerna menar att idrottsrörelsen står inför stora utmaningar och att det därför behövs en upptrappning av det intressepolitiska arbetet för att öka de ekonomiska anslagen till idrottsrörelsen. I motionen trycker man på idrottens viktiga roll i samhället, allt från att stärka individens egen hälsa, till att öka besöksnäringen i en kommun eller vara en motor för integration.
De båda förbundens ordföringar, Fredrik Reinfeldt och Henrik Nöbbelin delade på taltiden på fyra minuter. Fredrik Reinfeldt sa bland annat att från fotbollens sida ville han markera att fotbollen vill vara en del av familjen och att stora och små förbund behöver jobba tillsammans. Riksidrottsstyrelsen välkomnar det här initiativet och menar att det är av största vikt i det intressepolitiska arbetet att ha en enad idrottsrörelse och att när vi arbetar tillsammans och drar nytta av varandras styrkor och talar med enad röst, har vi större chans till framgång. Beslutet innebär att Riksidrottsstyrelsen, tillsammans med ett antal specialidrottsförbund ska arbeta konkret, aktivt och skyndsamt med att uppvakta ansvariga politiker för att utöka idrottens anslag. Det här arbetet ska ske i samverkan med SF och delredovisas i maj 2024. Därefter tas nästa steg och det är att Riksidrottsstyrelsen tillsammans med ett antal SF till RIM 2025, föreslå hur det då utökade statliga anslaget ska fördelas.

Fortsatt utveckling av #elitidrott2030

Stämman beslutade också att fortsätta utveckla stödet till elitidrott genom samverkan mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och parasportförbundet, samt Sveriges paralympiska kommitté inom ramarna för Elitidrott 2030. Beslutet innebär fortsatt utveckling av Elitidrott 2030 genom organisering av stöd till elitidrotten, samt att styrelserna fått i uppdrag att analysera hur man genom satsningen kan intressera staten att bidra till en väsentlig resursförstärkning. Parallellt ska styrelsen också analysera hur nya, kommersiella rättigheter kan skapas.

Från ord till handling i hållbarhetsarbetet

En annan viktig framtidsfråga är hållbarhet och stämman beslutade därför att det är dags att idrottsrörelsen nu tar nästa steg i hållbarhetsarbetet. Beslutet innebär att en hållbarhetsstrategi med tillhörande handlingsplan ska tas fram som bland annat presenterar hur idrottsrörelsen bidrar till målen i Agenda 2030.
– Det är en viktig framtidsfråga där vi inom idrottsrörelsen tar ett gemensamt krafttag med utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten vill och Idrottens strategiarbete. Med tydlig vägledning, kunskap genom folkbildning, ökad medvetenhet och nätverk ska idrottsrörelsen bli bärare av hållbar utveckling, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Hållbarhetsarbetet kommer att följas upp i den idrottsrapport som presenteras av Riksidrottsförbundet vartannat år.

Länk till Riksidrottsmötet

Sidan publicerades: 30 maj 2023