Prioriterade frågor i Norrbotten

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Idrottsrörelsen i Norrbotten behöver ha bra förutsättningar att bedriva idrottslig verksamhet och detsamma gäller för idrottens folkbildning. Sammantaget behöver vi ett starkt stöd från samhället som gör det möjligt att vara en kraft som gör Norrbotten och Sverige starkare.

Inför valet 2022 prioriterade RF-SISU Norrbottens styrelse tre intressepolitiska frågor som vi fortsatt driver för den norrbottniska idrottsrörelsen som helhet. Vi har tagit fram konkreta förslag på åtgärder som vi ser att kommunerna, Region Norrbotten och Länsstyrelsen kan hjälpa idrotten.

Våra prioriterade mål är:

 1. Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer
 2. Förstärkt stöd till idrottsrörelsen för att hantera följdverkningarna av corona
 3. Hållbar och stärkt finansiering för att säkra RF-SISU Norrbottens stöd till föreningsidrotten

Under 2024 har frågan om idrotten och unga i samhällsomvandlingen blivit högaktuell — en fråga som till stor del har bäring mot de tre prioriterade frågorna ovan, men med sina egna förutsättningar, utmaningar och uppmaningar till samhället.

Läs mer om idrotten och unga i samhällsomvandlingen och varför Norrbotten ska satsa på idrotten och unga som viktiga medspelare i samhällsomvandlingen och det avgörande med att etablera en väl fungerande samverkan mellan idrottsrörelsen, näringslivet och offentlig sektor.

Intressepolitiska frågor som är viktiga för den idrottsliga utvecklingen i Norrbotten:

1. Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Att det finns hallar, planer, ytor och tillgång till skog och mark som gör det möjligt att idrotta är basen för föreningarnas verksamhet. På många håll svarar anläggningsbeståndet inte upp mot idrottens behov. Det saknas långsiktiga planer för nybyggnationer och underhåll av befintliga anläggningar, många av dem byggda på 1900-talet. I Norrbotten upplever närmare hälften av idrottsföreningarna att befintliga anläggningar har ett stort renoverings- och moderniseringsbehov. En av fyra uppger att de är i stort behov av fler tider för att bedriva verksamheten.

Byggandet av idrottsanläggningar måste ske i samklang med ökat bostadsbyggande och i takt med övriga samhällsförändringar. När nya bostadsområden byggs eller förtätas prioriteras eller glöms idrottsanläggningar ofta bort. Idrotten behöver komma in i ett tidigt skede i planprocesen.

Tillgången och avståndet till idrottsanläggningar påverkar i hög grad hur mycket barn, unga och vuxna idrottar. Vi ser ökande hälsoklyftor, växande segregation och ett samhälle som glider isär. I ett socialt hållbart samhälle, där utveckling av orten är mer än bara boende, kan idrottsrörelsen vara en kraft.

Kommunerna har sedan länge tagit ett stort ansvar för idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Om kommunerna kan säkerställa en god anläggningsförsörjning på både kort och lång sikt skapas förutsättningar för fler att hålla på med idrott, att röra på sig och att leva aktiva, hälsosamma liv. Det är bra för folkhälsan och för länets attraktivitet.

Så tycker idrottsföreningarna om anläggningssituationen i Norrbotten

2. Förstärkt stöd till idrottsrörelsen för att hantera följdverkningarna av corona

När coronapandemin drabbade Sverige blev i stort sett hela samhället påverkat under ett par års tid. Inom idrottsrörelsen ledde det till en kris både vad gäller föreningsekonomi, engagemanget hos ideella krafter och aktivitetsnivåerna bland barn och unga som gick kraftigt nedåt. Även om pandemins mest akuta fas verkar förbi, kvarstår problem som inte kommer försvinna över en natt. Faktum är att den samlade idrotten hade stora utmaningar redan före corona med ekonomi, administration och rekrytering.

Om idrottsrörelsen inte får hjälp med återstart, återhämtning och utveckling finns risk för påtagligt negativa effekter i föreningarna – och i förlängningen även på folkhälsan.

Så påverkade pandemin idrottsrörelsen i Norrbotten - sammanfattande artikel

3. Hållbar och stärkt finansiering för att säkra RF-SISU Norrbottens stöd till föreningsidrotten

För att idrottsföreningarna ska kunna komma i gång med verksamheten igen efter pandemin finns det ett stort behov av hjälp och stöd, inte bara i form av ekonomiska resurser. Föreningarna efterfrågar också ett ökat personellt stöd från RF-SISU Norrbotten. Föreningarna vill bland annat ha hjälp med att anordna utbildningar, folkbildning och processleda mötesplatser där de kan planera och strukturera sin verksamhet och få kraft att komma i gång igen. De önskar också hjälp med att hitta sätt att rekrytera nya ledare och aktiva, motivera medlemmarna till engagemang och hitta samverkan med andra föreningar.

För att möta föreningarnas behov behöver RF-SISU Norrbotten få ökade och långsiktiga resurser. Vi behöver bli fler medarbetare för att kunna erbjuda föreningarna den kvalitativa hjälp de efterfrågar och behöver i samverkan med SF och SDF.

Vi ser också ett behov av att den digitala infrastrukturen i länet utvecklas så att alla, oavsett bostadsort, ges lika möjligheter att interagera digitalt. Digitala lösningar underlättar för människor att träffas och medverka i folkbildning och utbildning.

RF-SISU Norrbottens uppmaningar till samhället

Nedan presenterar vi exempel på det RF-SISU Norrbotten och idrottsrörelsen behöver hjälp med av länets kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen, kopplat till idrottsrörelsens tre prioriterade frågor.

RF-SISU Norrbotten uppmanar kommunerna att:

 • prioritera idrottsanläggningar och idrottsytor i den kommunala utvecklingen.
 • idrotten ges utrymme/skrivs in i övergripande kommunala översiktsplaner samt strategiska dokument och ses som rådgivande instans i planerings- och beslutsprocesser.
 • arbeta fram långsiktiga och hållbara idrottspolitiska planer och strategier som antas i kommunstyrelsen.
 • arbeta fram och utveckla underhållsplaner för befintliga idrottsanläggningar och idrottsytor för att säkerställa renoverings- och moderniseringsbehov.
 • ta coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen på stort allvar under lång tid framöver, genom att ta höjd för flexibla och anpassade insatser som underlättar för föreningarna i återstarten.
 • använda en fördelningsmodell där de som minskat sin verksamhet på grund av pandemin får ett fullgott lokalt aktivitetsstöd. Nivån bör ligga på minst samma nivå som utbetalningarna för 2019 års verksamhet.
 • fortsatt ge förstärkt kontantstöd samt reducera hyror av kommunala lokaler för idrottsföreningar.
 • förstärka stödet till föreningar som äger eller driftar idrottsanläggningar och idrottsmiljöer eller hyr plats av privata fastighetsägare.
 • stödja parasporten och dess möjlighet till återstart efter pandemin för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till idrott i förening.
 • underlätta för människor att mötas och bedriva folkbildning, till exempel genom att tillhandahålla möteslokaler och/eller digitala förutsättningar till låg eller ingen kostnad.
 • säkra ett bidrag till RF-SISU Norrbotten för att möjliggöra ett likvärdigt, starkt och hållbart stöd till föreningsidrottens folkbildningsverksamhet på lokal nivå. Målet är att bidraget i samtliga kommuner ska öka till minst 5 kr/invånare.
 • Satsa på idrotten och unga i samhällsomvandlingen, läs mer om det här.

RF-SISU Norrbotten uppmanar Region Norrbotten att:

 • anta en idrottspolitisk plan, vid sidan av kultur- och folkhälsoplanen.
 • säkerställa att idrottsrörelsen tar plats i regionens strategiska dokument som berör regional utveckling och folkhälsa - och därigenom erkänna idrottsrörelsen som en viktig aktör för Norrbottens attraktivitet och utveckling.
 • utöka verksamhetsbidraget till RF-SISU Norrbottens folkbildnings- och idrottsuppdrag, motsvarande minst 20 kr per invånare för att säkra ett likvärdigt, starkt och hållbart stöd till föreningsidrotten på lokal nivå.
 • i samverkan med andra aktörer arbeta för att en nationell anläggningsfunktion samt en nationell anläggningsfond inrättas som kan vägleda i frågor och stödja projekt som rör modernisering och mångsidig funktion av anläggningar och idrottsmiljöer.
 • Satsa på idrotten och unga i samhällsomvandlingen, läs mer om det här.

RF-SISU Norrbotten uppmanar Länsstyrelsen att:

 • ge idrottsrörelsen en plats i Länspartnerskapet
 • skapa förutsättningar för dialog och samplanering mellan länets kommuner med syfte att säkra en mångfald av anläggningstyper. Exempelvis när en enskild kommun inte själv klarar av att tillgodose behovet eller där samverkan med närliggande kommuner ökar investeringens nyttjandegrad och ekonomisk hållbarhet.
 • i samverkan med andra aktörer arbeta för att en nationell anläggningsfunktion samt en nationell anläggningsfond inrättas som kan vägleda i frågor och stödja projekt som rör modernisering och mångsidig funktion av anläggningar och idrottsmiljöer.
 • föra dialog med idrottsrörelsen för att utveckla landsbygden med hjälp av Bygdemedel.
 • att vara ett gott stöd för att möjliggöra en god återstart av idrottsutbytet för unga i Barentsregionen, fokuserat på Sverige, Norge och Finland när utbyte och samverkan med Ryssland inte är möjlig.
 • Satsa på idrotten och unga i samhällsomvandlingen, läs mer om det här.

Panelsamtal med beslutsfattare

I mars 2022 arrangerade vi ett livesänt panelsamtal med regionala, lokala och nationella beslutsfattare om återstarten efter pandemin och tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer – två viktiga frågor för Norrbottens och idrottsrörelsens utveckling. Med rätt förutsättningar kan idrottsrörelsen bidra till ett attraktivt Norrbotten där människor vill bo och leva.

I panelsamtalet deltog regionrådet Linda Frohm, Piteås kommunalråd Helena Stenberg, landshövding Lotta Finstorp, Norrbottens kommuners förbundsdirektör Kajsa Myrberg, forskaren Simon Matti, Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh, RF-SISU Norrbottens ordförande Leif Nordström och kommunikatör Annemari Johansson.

Här kan du se hela panelsamtalet i efterhand.

Sidan publicerades: 20 november 2022

Kontakt

Helene Johansson

Verksamhetschef

070-686 04 49

Ansvarig för verksamhetsområde Intressepolitik och kommunikation.

Stöd och hjälp när ett idrottspolitiskt program ska tas fram i kommunen. Förslag på målområden, viktiga frågeställningar och hur processen kan gå till.

En rapport om idrottsrörelsens och ungas betydelse, behov och förutsättningar i Norrbottens samhällsomvandling och vad som behövs för en lyckad omställning.

Idrottsrörelsen är och vill tillsammans med andra vara en motor för ett Sverige som håller ihop. Ett land med glädje, gemenskap, kraft och möjligheter i både landsbygder och i städerna.

Riksidrottsförbundets rapport om hur idrottsrörelsen i hela landet påverkats av coronapandemin.