Hållbar utveckling

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

För idrottsrörelsen betyder hållbar utveckling att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi.

Som Sveriges största folkrörelse har vi ett stort ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle och värld. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva idrott och för idrottens långsiktiga överlevnad, samhällsnytta och trovärdighet.

För flera specialidrottsförbund riskerar jordens uppvärmning att göra det omöjligt att fortsätta utöva sin idrott, till exempel genom att antalet snödagar minskar. Vi människor ställer också allt högre krav på verksamheter som vi engagerar oss i. Det finns förväntningar på att idrottsrörelsen engagerar sig och att vi aktivt bidrar till ett hållbart liv och samhälle.

Idrottsrörelsen har valt att definiera hållbar utveckling utifrån tre perspektiv:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Idrottens nuläge

Idrottsrörelsen är hållbar på många områden, framför allt inom social hållbarhet. Här gör förbund, föreningar och medlemmar stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati, inkludering och folkbildning.

Idrottsrörelsen har samtidigt stora hållbarhetsutmaningar. Främst kopplat till ekologisk hållbarhet men även inom jämställdhet och alla människors möjlighet att delta inom idrotten.

Vilka utmaningar står vi inför?

Det pågår redan en hel del stora och små insatser inom idrotten som bidrar till ökad hållbar utveckling. Men idrottsrörelsen – liksom hela samhället – står också inför hållbarhetsutmaningar som kräver samordning och samverkan för ökat genomslag.

Ekologisk hållbarhet

Resor
Idrottsrörelsen är idag helt beroende av resor. Varje dag genomförs det mänger av resor till och från träningar. Utöver det tillkommer matcher, träningsläger, cuper, evenemang och elitidrottens internationella verksamhet. Aktiviteter som medför mycket resande, ofta med bil och ibland med flyg. Samtidigt vet vi att inrikesresor i Sverige står för en tredjedel av de totala utsläppen och personbilstrafiken för en majoritet av det.

Mat
Många idrottsföreningar och evenemang serverar mat. Den svenska livsmedelsproduktionen står för cirka 20–25 procent av den totala klimatpåverkan. I Sverige slänger vi idag hela 95 kilo mat per person och år och ett förändrat beteende kan göra stor skillnad.

Kläder, utrustning och material
Inom idrotten använder vi en stor mängd kläder, utrustning och material. Kopplat till produktion av kläder finns flera hållbarhetsutmaningar - mänskliga rättigheter, vattenanvändning, kemikalier och hantering av fossil olja. Funktionsmaterial som används i många idrottskläder innehåller konstgjorda fibrer som utvinns ur fossil olja. Textilindustrin har globalt sett större utsläpp än flyg- och fartygssektorn tillsammans, samtidigt som möjligheten att återvinna textilier på ett bra sätt i stort saknas. 

Anläggningar och idrottsmiljöer
Anläggningar och idrottsmiljöer påverkar naturen och platsen där de är placerade. Vid byggnationer har materialval betydelse och vid rivning möjligheten till materialåtervinning.

Många av våra idrotter är beroende av stora mängder färskt vatten för anläggningar och för träning och tävling. Idrottsanläggningar har i många fall också hög energiförbrukning i jämförelse med andra samhällsfastigheter.

Social hållbarhet

Inkludering och tillgänglighet
Det kan finnas en del hinder för den som vill vara med i en idrottsförenings verksamhet. Personens ekonomiska begränsningar, men också fysisk och psykisk tillgänglighet eller hinder på grund av bristande jämställdhet och inkludering.

Ekonomisk hållbarhet

Korruption, doping och otillåten påverkan
Korruption, doping och otillåten påverkan är oönskade aktiviteter som även förekommer inom idrottsrörelsen.

Vi hjälper er igång med föreningens hållbarhetsarbete

RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter kan guida er så att ni kommer igång med hållbarhetsarbete i föreningen. Ta stora steg, ta små steg. Alla insatser bidrar till en bättre framtid.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Om hållbar utveckling på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du mer information om idrottsrörelsens hållbarhetsarbete.

Länk till RF:s sida om hållbar utveckling.

Sidan publicerades: 27 november 2022