Krisberedskap i en idrottsorganisation

Sidan uppdaterades: 7 september 2023

Det finns risker och hot som snabbt och utan förvarning kan utvecklas till en kris i idrottsföreningen eller förbundet. Hur förberedd är din organisation för att ta hand om en krissituation och vet ni hur ni ska agera?

Är ni beredda när krisen kommer?

Hur arbetar ditt förbund eller din förening med krisberedskap och krishantering? Finns det en utsedd krisledningsgrupp som har mandat och kunskap att agera? En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en mall för krisplan som idrottsorganisationer kan använda som ett stöd för hur den ska ska agera vid olika händelser. Det är inte bara krisen i sig som man ska hantera utan även bilden av krisen. I krisplanen finns alla tänkbara situationer beskrivna, hur de ska hanteras och vilka som ska kontaktas i händelse av kris.

Mallen till krisplan är anpassad så långt som möjligt till en idrottsorganisation. För att börja använda planen i er egen verksamhet krävs ett internt utbildnings- och informationsarbete där respektive funktion förstår sin roll och hur man ska agera.

Ladda hem Riksidrottsförbundets mall för krisplan (Word) Word, 82 kB.

Vad är en kris?

En kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen. När en möjlig krissituation upptäcks av en anställd eller ideellt engagerad inom idrottsorganisationen ska krisledningen larmas. Larma hellre en gång för mycket!

Det finns många situationer som kan utlösa en kris i föreningens verksamhet. Här är några exempel på händelser där god krisberedskap och en aktuell krishanteringsplan är ett värdefullt stöd för ert agerande i en svår situation:

 • Trafikolycka på väg till och från träning och tävling
 • Olyckor, sjukdomsfall och och dödsfall i samband med en aktivitet
 • Deltagare som drabbas av matförgiftning av det som serverats under ett evenemang
 • Brand i lokalen
 • Ekonomiska oegentligheter i föreningen
 • Mobbing och andra övergrepp som skett i föreningens verksamhet
 • Terrorhot eller terroratack

När ska man larma?

Gå igenom frågorna nedan. Om du svarar ja på en eller flera frågor eller om du är osäker ska du genast larma någon i krisledningsgruppen.

 • Finns risk att en stor del av organisationens verksamhet sätts ur spel eller skadas?
 • Finns risk för avsevärda personskador, miljöskador, materiella eller immateriella skador?
 • Finns allvarlig risk att organisationens anseende, förtroende eller varumärke skadas?
 • Finns risk för allvarliga ekonomiska kostnader eller förluster?
 • Finns risk för allvarlig eller omfattande negativ massmedial bevakning?

Vi erbjuder föreningar stöd

Vi på RF-SISU Norrbotten erbjuder föreningar hjälp i processen att ta fram en egen krishanteringsplan, utbildning i hur man förebygger kriser och stöd om en kris trots allt uppstår.

Kontakta Jakob Boudin för mer information.

Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, kan också ge ytterligare stöd eller svara på frågor. Du når henne på 08-699 62 07, lena.sahlin@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 17 november 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Riksidrottsförbundet (RF), MSB och Polismyndigheten samverkar i en särskild satsning för att förebygga och försvåra för terrorattacker mot idrottsevenemang.