Jämställd idrott

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Jämtland-Härjedaeln ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. RF-SISU Jämtland-Härjedalen fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma ett mer jämställt distrikt.

Så arbetar vi med jämställdhet

Vårt jämställdhetsarbete omfattar vår egen organisation samt vårt riktade arbete mot föreningar genom kommunikation och utbildning. Som en följd av att Jämtland-Härjedalens idrottsföreningar satsar på jämställdhet kommer distriktet på sikt att bli starkare, tryggare och mer attraktivt. Vi utbildar styrelser, tränare, aktiva och föräldrar i jämställdhet.

Hur kan föreningen arbeta för ökad jämställdhet?

Genom att reflektera över hur föreningens arbete bedrivs, hur resurser fördelas, vem och vilka som får komma till tals och så vidare, kan ni hjälpas åt att se vilka normer som är rådande i just er förening. Att tillsammans fundera över vad ni skulle vilja förändra i er förening är en jättebra start på ett utvecklingsarbete mot en mer jämställd idrott.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur ser den ekonomiska fördelningen ut mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Hur ser den procentuella fördelningen ut av träningstider mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Finns det något kön som får mer resurser? I så fall, varför är det så?
  • Vilka representerar er organisation i olika sammanhang?
  • Vilka representerar vilka frågor?
  • Tycker ni att fördelningen är bra i föreningen eller finns det anledning att förändra något?
  • Hur tycker ni att vi ska se på jämställdhet i relation till inkludering av transpersoner inom idrotten?

Verktyg och stöd för en jämställd idrott

Trygg och inkluderande idrott är en webbplats där ni kan hitta fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med jämställdhetsfrågor i er förening. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö där alla har samma möjligheter att delta och påverka.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en mer jämställd idrott. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert arbete så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Kontakta en idrottskonsulent.

Varför jämställdhet?

Jämställdhet - anger målet. Rör relationen män och kvinnor. Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet.

Ojämställdhet - anger den faktiska situationen. Att det inom såväl samhället som idrotten ännu inte uppnåtts jämställdhet.

Jämställd idrott - flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela infly­tande och ansvar.
(Ur Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan)

I värdegrunden för Svensk idrott hävdar vi Allas rätt att vara med. Trotts detta ser vi en ojämställd representation av män och kvinnor bland förtroendevalda och ledare samt en snedfördelning av de resurser som är avsedda för alla. Med insikt i hur könsmaktordningen påverkar våra attityder kan vi förändra villkoren så att idrotten välkomnar och utvecklar oss efter individuella kvaliteter och förutsättningar.

Om jämställdhet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du samlad information om jämställdhet. Där finns bland annat idrottsrörelsens jämställdhetsmål, historiska milstolpar och frågor och svar om jämställdhet.


Sidan publicerades: 11 november 2022

HÄR IDROTTAR VI JÄMSTÄLLT