Grundutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Grundutbildningen för tränare är den första obligatoriska utbildningen och ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll.

Under denna utbildning får du en bra inblick i viktiga aspekter att tänka på i ditt ledarskap, i vilket roll och sammanhang du befinner dig i samt hur du på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för dina utövare. Utbildningen ger dig också kunskap och viktiga verktyg för att planera och genomföra ett träningspass på ett bra och genomtänkt sätt.

Målgrupp

Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. När tränare i det yngre åldersspannet anmäler sig rekommenderar vi att en äldre tränare från föreningen går utbildningen samtidigt för att vara mentor och bollplank för att stötta de unga i sin nya roll som tränare.

Lärandemål

Målen med utbildningen är att

  • få förståelse för vad uppdraget som tränare innebär, i vilket sammanhang man verkar och vilket ansvar och vilka möjligheter som inryms i uppdraget
  • få grundläggande kunskaper i vad ett holistiskt perspektiv är, så att man rent praktiskt kan använda sig av det vid planering, genomförande och uppföljning av träningar
  • få förståelse om vikten av ett idé- och värdestyrt ledarskap där vi hela tiden behöver arbeta för en kultur som genomsyras av öppenhet och inkluderande
  • få insikt i värdet av att utgå ifrån att skapa en träning där så många som möjligt motiveras och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov
  • känna sig trygg med att planera och genomföra en träning
  • få förståelse för att ledarskap handlar om ständig utveckling och lärande där de aktiva och tränarkollegor är medskapare.

Målen kommer vi följa upp i vår utvärdering efter utbildningen.

Utbildningsform och upplägg

Utbildningen genomförs i ett varierat lärande där utbildningswebben kan ses som utbildningens ”hjärta”. Utbildningswebben innehåller kunskap om de utgångspunkter som vi anser är viktiga för att lägga en bra grund som tränare. Med hjälp av reflektionsfrågor samt konkreta verktyg hoppas vi öka förståelsen ytterligare. Via den fysiska träffen och hemuppgiften i den egna föreningen skapar vi förutsättningar för att koppla ihop utbildningen med deltagarnas vardag. Vi ger också tips på hur tränaren kan jobba rent praktiskt. Utbildningen omfattar ca 25 lektionstimmar á 45 minuter/lektion och sker i ett varierat lärande med fördelning på ca 12 lektioner som egen studier, 10 lektioner under fysisk träff samt 3 lektioner hemma i din förening.

Med hjälp av utbildningswebben genomförs en stor del av utbildningen på egen hand, vilket skapar en ökad tillgänglighet och flexibilitet för deltagarna. Dessutom ger det möjlighet för deltagaren att gå tillbaka till och ta del av utbildningswebbens innehåll upprepade gånger.

Om du vill veta mer, kontakta Camilla Lindblad RF-SISU Jämtland-Härjedalen telefon: 072-542 17 50

Sugen på att gå utbildningen?
Aktuella utbildningar i Jämtland-Härjedalen hittar du under "Sök utbildningar"

Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Camilla Lindblad

Idrottskonsulent

072-542 17 50

GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE