Nya LOK-stödsregler – Stödet ska nå fler

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ta ytterligare steg i förändringen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet). Genom att möjliggöra för kortare aktiviteter, öppna upp för fler deltagare och mer spontan medverkan är målet att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 28 februari 2023

– De nya LOK-reglerna är en del av idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025. LOK-stödet är ett viktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar över hela landet och vi vill att stödet ska nå fler och att verksamhet också ska kunna bedrivas i modernare former, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Det här är LOK-stöd

LOK-stöd är ekonomiskt stöd som fördelas av Riksidrottsförbundet till idrottsföreningar med en fast summa per deltagare och per tillfälle. Syftet med LOK-stödet är att ge föreningar förutsättningar att möjliggöra, bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättning.

Den 1 januari 2022 genomfördes ett första steg i utvecklingsarbetet, då en begränsning infördes gällande antalet deltagartillfällen en enskild individ kan erhålla bidrag för i en och samma idrott per vecka. Från den 1 juli 2023 tas näste steg då LOK-stöd för kortare aktiviteter möjliggörs, samtidigt som fler deltagare per grupp tillåts under förutsättning att det också finns fler ledare.

– Att korta aktivitetens längd kan ha ett stort värde för de yngre åldrarna, där 60 minuter ibland kan upplevas som för långt. Dessutom kan det för vissa individer eller grupper, exempelvis personer med en kognitiv funktionsnedsättning, upplevas svårt att hålla fokus under så lång tid som en timme. Med kortare tid ser vi också att vi sänker trösklarna för att ta steget in och börja idrotta, säger Björn Eriksson.

Idrottsföreningar kommer även fortsatt att ansöka av LOK-stöd på samma sätt som tidigare och kommer att få upprepad information om förändringarna innan de träder i kraft den 1 juli 2023.

Förändring genom dialog

Arbetet med att utveckla LOK-stödet har innefattat en bred och gedigen involvering av både specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Under våren och sommaren 2022 har enskilda samtal genomförts med de specialidrottsförbund som hade skickat in motioner kring LOK-stödet vid Riksidrottsmötet 2021 samt även samtal med ett antal ytterligare specialidrottsförbund. Det har genomförts workshops för specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt, som också getts möjlighet att inkomma med synpunkter skriftligen via både en inledande enkät och en remissrunda. Därefter har fortsatta samtal hållits i olika former.

Läs hela nyheten på Riksidrottsförbundets hemsida genom att klicka här.

Vänligen kontakta någon av våra idrottskonsulenter om ni har frågor kring ändringarna.

Sidan publicerades: 28 februari 2023