Strategi 2025

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Idrottsrörelsen håller på att förändras och RF-SISU Gotland är med på resan. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden tar föreningar och förbund nya spännande initiativ.

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete som går under namnet Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Bättre hälsa och social sammanhållning är bara några av de vinster som idrotten ger. Samtidigt ser vi att många slutar idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver nytänkande för att kunna brytas.

Idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025 ska få ännu fler att känna sig välkomna i idrottsföreningen och trösklarna ska sänkas. Fokus på personlig utveckling före resultat lägger grunden för ett livslångt idrottande. Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringar i samhället. Moderna föreningar ska bli ännu bättre på att fånga människors engagemang på ett sätt som gör att fler upptäcker det unika med föreningsidrott.

Idrottsrörelsens mål 2025

Idrottsrörelsen har beslutat om fem övergripande mål inom fyra strategiska områden. Målen är idrottsrörelsens gemensamma och därför har också specialidrottsförbunden, RF:s medlemmar, ett indirekt ansvar att leda sina föreningar mot målen:

Livslångt idrottande

• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka arbetet med värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare.

Utvecklingsresorna mot målen

Idrottsrörelsen har också beslutat om fem prioriterade utvecklingsresor för att nå de övergripande målen. Det stora målet med utvecklingsresorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar, med fokus på glädje och utveckling. Utvecklingsresorna är:

• En ny syn på träning och tävling
• Den moderna föreningen engagerar
• Inkluderande idrott för alla
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Ett stärkt ledarskap

En ny syn på träning och tävling

Önskat läge 2025: 2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Utveckling av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får förutsättningar att idrotta mer.

Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet.

2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under hela livet.

Den moderna föreningen engagerar

Önskat läge 2025: 2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med idrottsrörelsens gemensamma mål samt den idrottsspecifika identiteten.

Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av idrottsrörelsen. Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och bidra. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet.

Inkluderande idrott för alla

Önskat läge 2025: 2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med lika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheterna att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Önskat läge 2025: 2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Ett stärkt ledarskap

Önskat läge 2025: 2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation.

Svensk idrott har attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

.


Sidan publicerades: 21 oktober 2022