Södra Gotland Samverkar

Sidan uppdaterades: 13 juni 2023

I april 2023 beviljades RF-SISU Gotland medel från Jämställdhetsmyndigheten för projektet Södra Gotland Samverkar. Ett tvåårigt projekt som ska arbeta med våldsprevention genom samverkan och kunskapshöjande insatser.

Projektet håller på till december 2024 och målet är att skapa en samverkansmodell för arbete med våldsprevention på Södra Gotland. En förutsättning för projektet är att lokala aktörer vill medverka och redan tidigt visades ett stort intresse. 14 aktörer, allt från BVC till Sudrets Hockey, räckte upp handen och sa att de ville prioritera arbete med våldsprevention och ville vara med i projektet. Fler kommer att inkluderas under projektets gång. Samverkansmodellen kring våldspreventivt arbete går ut på att alla i samhället ska kunna identifiera våld och vet vad man gör och vem man vänder sig till när man möter någon som är våldsutsatt eller våldsverkare.

Som vi gotlänningar vet är ”litenheten” på Gotland en utmaning i många sammanhang och specialiserad mottagningar och skyddade boenden är ofta mycket begränsade. Inom just våld i nära relationer är resultaten av bristen på resurser tydliga. Projektet kan givetvis inte ersätta specialist mottagningar men det kan skapa en större kompetens i samhället om våld som i sin tur skapar en förhöjd medvetenhet och ett ökat engagemang.

Gotland har ett starkt civilsamhälle och i det ingår att vi är föreningstätats i Sverige. Just därför är förutsättningarna för samverkan mellan tex föreningsliv och övriga samhället god. Samverkan är en metod som tidigare har visat bestående förändring på små orter med samma förutsättningar som Gotland just för att många aktörer arbetar för en gemensam sak på en liten yta. Samverkansmodellen som ska skapas i projektet kommer att finnas kvar efter projektets avslut i form av en stödstruktur för att fortsätta arbetet. Förhoppningsvis kommer projektet att inspirera till samverkan kring våldspreventivt arbete på andra delar av Gotland och kanske även i övriga Sverige.

Men varför ska RF-SISU Gotland arbeta med våldsprevention? I förordet till rapporten Idrottens ansvar att förebygga mäns våld mot kvinnor skriver Susanna Hedenborg ordförande för Centrum för idrottsforskning att ” en idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle”. RF-SISU Gotland har sedan länge arbetat med våldsprevention i form av samtal om machokultur, negativa mansnormer och normer i allmänhet. Projektet Södra Gotland Samverkar är ett naturligt nästa steg.

Vill ni medverka i projektet? Hör av er till projektledarna Nina Rung eller Peter Rung så berättar de mer.

Sidan publicerades: 13 juni 2023

Kontakt

Nina Rung

Idrottskonsulent

Projektledare Södra Gotland Samverkar

Kontakt

Peter Rung

Idrottskonsulent

Projektledare Södra Gotland samverkar