Bra att veta om barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas och organiseras diskuteras ständigt. För att diskussionen ska vara meningsfull och konstruktiv är det viktigt att vara tydlig med olika begrepp. Här är de viktigaste begreppen vi på RF-SISU Gotland använder.

Riksidrottsförbundet har tagit fram definitioner av några av de vanligaste begreppen kring barn- och ungdomsidrotten. Det är just definitioner, inte ställningstaganden, till hur vi ser på dem i den praktiska verksamheten (enskilda specialidrottsförbund kan ha definierat vissa ord lite annorlunda).

Definitioner

Barn

Är aktiva upp till och med 12 år, enligt idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk och social mognad. Notera att enligt barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder, i den används inte begreppet ungdom.

Ungdom

Ungdom är aktiva och ledare mellan 13 och 25 år. Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk och social mognad. Notera att enligt barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder, i den används inte begreppet ungdom.

Ledare

Alla, tränare och andra ledare, som har någon form av uppdrag från föreningen. I detta sammanhang kopplat till barn- och ungdomsverksamheten.

Barnets bästa

Kan vara olika för olika individer och olika situationer, men är alltid det som tillförsäkrar barnet välmående, hälsa och positiv utveckling.

Barnrättsperspektiv

Att i all verksamhet ha barnets bästa för ögonen, med respekt för barnet och dess åsikter.

Träning

Är aktiviteter som har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter, både fysiska, psykiska och sociala. Kan vara både organiserad och icke organiserad.

Tävling

En särskilt anordnad aktivitet där flera personer eller lag mäter sina färdigheter på något område för att kunna rangordna deltagarna. I en tävling finns det för det mesta en vinnare och en/flera förlorare.

Lek

En aktivitet som är kravlös, lustbetonad och inte målstyrd.

Lekfull träning

Kravlösa och lustbetonade aktiviteter som har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter, såväl fysiska som psykiska och sociala. Kan vara både organiserad och icke organiserad.

Åldersanpassad träning

Rätt träning i rätt ålder, som är anpassad till den biologiska åldern och den psykosociala mognaden.

Allsidig träning

Variationsrik träning som innefattar koordination, rörlighet, styrka, snabbhet och uthållighet i såväl fysiskt som mentalt.

Ensidig träning

Motsatsen till allsidig träning, alltså träning som i hög grad inriktas mot en eller ett fåtal övningar, moment eller mot utvecklingen av en eller ett fåtal egenskaper eller detaljfärdigheter.

Elitsatsning

Krävande, specialiserad och organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål.

Nivågruppering

Då lag eller träningsgrupper delas upp utifrån färdighets- och kunskapsnivå.

Individanpassning

Träning anpassad till var och en utifrån färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå. Kan genomföras oavsett hur träningsgruppen eller laget är sammansatt.

Selektering

Att välja ut de för tillfället bästa – eller de som i framtiden bedöms bli de bästa – till matcher, läger, lag eller träningsgrupper.

Specialisering

Innebär att helt inrikta sig på en idrottsgren eller disciplin.

Toppning

En form av selektering som innebär att de bästa vid ett givet tillfälle får en eller flera av följande fördelar i tävlingssammanhang: en given plats i laget, mer speltid eller av de aktiva betraktat en attraktivare position i laget/gruppen.

Utslagning

Att individen mot sin vilja inte längre får/kan vara med i laget/träningsgruppen.

Ålder

Avser i dagligt tal oftast kronologisk ålder som mäts i antalet år och månader. Kronologisk ålder är inte alltid ett relevant mått på utveckling och mognad utan i idrotten bör man ta hänsyn till biologisk ålder och psykosocial mognad.

Sidan publicerades: 29 november 2022