Kod för demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer, som RF-SISU Gävleborg, sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna idrottsförbund och idrottsföreningar. Koden tillämpas av RF-SISU Gävleborg, och övriga distriktsförbund, från och med 2023, och kan även tillämpas av såväl specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som idrottsföreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större idrottsföreningar med många medlemmar samt Idrotts-AB förväntas följa koden. Mindre idrottsföreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF-SISU Gävleborgs stadgar, reglementen och övriga regler samt idrottsförbundens och idrottsföreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (PDF)

RF's code for democratic governance, in English (pdf)

Information om vår styrning

En del i arbetet med koden är att tillhandahålla samlad information om organisationens styrning. Här nedan hittar du information om RF-SISU Gävleborgs styrning.

Distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg, är Ann-Gerd Bergdahl. Distriktsidrottschefen leder RF-SISU Gävleborgs arbete i hela länet och utgår från kansliet i Gävle.

Sidan publicerades: 3 januari 2023