Barn- och ungdomsidrotten i Gävleborg har återhämtat sig

Barn- och ungdomsidrotten i Gävleborg är tillbaka efter pandemin. Dessa glädjande besked går att utläsa av Riksidrottsförbundets senaste statistik för 2023.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Idrottsföreningarna hade det, som många andra, riktigt tufft under pandemiåren. Riksidrottsförbundets statistik visar nu att svensk idrott på nationell nivå både har återhämtat sig och vuxit jämfört med 2019, året innan coronapandemin bröt ut. Även LOK-statistiken för Gävleborg visar att idrotten återigen når de nivåer som rådde före pandemin.

Glädjande ökning på flicksidan

– Mycket glädjande och viktigt. På distriktsnivå ser vi att idrotten inte bara har återhämtat sig utan på många håll har även antalet deltagartillfällen ökat i jämförelse med 2019. Inom flera idrotter och åldersgrupper ser det väldigt positivt ut, säger distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl.

– Särskilt glädjande är ökningen vi ser på flicksidan hela vägen mellan 7 och 20 år, bland flickor 21-25 år är det ett tapp på -4 %, men jämfört med det nationella snittet på -15 % är det ändå hoppfullt, säger Ann-Gerd. Även deltagartillfällena bland de äldre tonårspojkarna har ökat, vilket det inte gjort på nationell nivå.

För Gävleborg är ökningen av antalet deltagartillfällen 2 % i en jämförelse mellan åren 2019 och 2023. En ökning som ligger något under rikssnittet på 2,7 %.

– Att vi nu kan se den här återhämtningen är ett fint kvitto på att det hårda arbete vi tillsammans gjort har gett resultat. Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla de fantastiska föreningar och ledare som varje dag gör skillnad för barn och unga. Föreningarna har visat stort engagemang och på olika sätt testat både beprövade och nya sätt att hantera sviterna av pandemin och det är härligt att se det fina resultatet av det arbetet. Samtidigt har det ekonomiska stödet från både stat, kommun och region varit avgörande för att ta sig igenom den värsta krisen, säger Ann-Gerd Bergdahl.

Mycket arbete kvar

Men även om LOK-siffrorna visar en positiv helhet så skuggas ändå bilden av vissa orosmoln.

– Ålderskategorin pojkar 7-12 år har totalt sett återhämtat sig nationellt, men i Gävleborg är den gruppen ännu inte tillbaka på de nivåer vi hade innan pandemin. Mellan 2022 och 2023 har deltagarantalet dock återhämtat sig bra, så vi hoppas att den positiva trenden håller i sig. Bekymmersamt är även det stora tapp vi fortfarande ser bland personer med funktionsnedsättning, säger hon.

– Vi gläds så klart åt återhämtningen men är inte nöjda, det finns mycket arbete kvar. Att återhämtningen gått trögare i vissa fall handlar sannolikt om en kombination av orsaker – här fortsätter vi analysera så att vi kan stödja med relevanta insatser, säger Ann-Gerd.

– Nu gäller det för oss inom idrottsrörelsen tillsammans med andra samhällsaktörer att vara lyhörda för det fortsatta stöd som föreningarna behöver. Vi kan inte slå oss till ro nu, utan vi behöver fortsätta att kraftsamla för mer idrott och bättre folkhälsa.

Stor skillnad mellan idrotterna

Skillnaderna är stora mellan olika idrotter. De tio största idrotterna nationellt, sett till redovisat LOK-stöd de senaste åren, utgör för 2023 års redovisade verksamhet 83 % av den redovisade verksamheten, bland dem är det på riksnivå fotbollen som ökat mest med 14 procent fler deltagartillfällen och basketen med 11 procent. Kampsportidrotter och idrott för personer med funktionsnedsättning har fortsatt utmaningar efter pandemin.

De tio största ”LOK-stödsidrotterna” i Gävleborg utgör 84 % av den redovisade verksamheten i distriktet. Även här går fotbollen starkt framåt med 14 %, men basket och karate har den största procentuella ökningen med 37 % respektive 26 %. Idrotter som har ganska lång väg tillbaka till 2019 års nivåer av deltagartillfällen är bland andra friidrott, boxning, korpidrott och paraidrott.

Fakta:

Sammanställning baserad på föreningar som erhållit LOK-stöd 2019-2023, Gävleborg

Antal deltagartillfällen
2019: 1 522 574
2020: 1 358 253
2021: 1 310 249
2022: 1 473 394
2023: 1 551 368
(2019-2023 = Ökning 2 procent)

Bilden nedan visar fördelning av antal deltagartillfällen per åldersgrupp:

Ta del av Riksidrottsförbundets rapport:
LOK-statistik 2023

Siffrorna ovan är hämtade från Riksidrottsförbundets samlade statistik över de föreningar som ansöker om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK), som avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns = kategorin ”26-” ovan). Genom LOK-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i föreningsidrotten.

Siffrorna kan komma att justeras marginellt då någon enstaka procent av underlaget fortfarande återstår att säkerställa.

För mer information:
Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg
anngerd.bergdahl@rfsisu.se
Telefon 070-672 51 31

Sidan publicerades: 10 juni 2024