RF-SISU Dalarnas - Stöd till energiomställning

Sidan uppdaterades: 7 februari 2023

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel med det huvudsakliga syftet att skapa aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

RF-SISU Dalarna har beslutat att förutom stödet via Riksidrottsförbundet avsätta ytterligare medel för energiomställning utifrån den energikris som nu råder och som medför ökade kostnader. Målgruppen för detta extra stöd är idrottsföreningar som äger sin anläggning.

Vad kan beviljas stöd?

  • Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar och ska alltid föregås av en energirådgivning.
  • Stöd kan även beviljas för att genomföra en energirådgivning, antingen på en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation.

För att kunna bevilja stöd till energiprojekt ska föreningen äga anläggningen som ansökan avser.

För att kunna beviljas stöd till projekt som avser att minska energianvändningen skall alltid en energrådgivning av hela anläggningen ha genomförts. Syftet med rådgivningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Rådgivningen ska vara gjord av en oberoende part.

Projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade beviljas inte stöd.

Stöd till energiprojekt beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Stödets storlek

Stöd till energiprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.

Om föreningen söker stöd för att genomföra en energikartläggning kan stödet högst uppgå till 40 000 kr per projekt och maximalt 90 procent av energikartläggningen.

Ansökan

Ansökan om stöd till energiprojekt görs under fliken "Idrottsmedel" och sökkategorin "Energiomställning" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

  • Med ansökan om stöd för att minska energianvändningen ska en energi- och miljörådgivning, gjord av oberoende part, bifogas ansökan.
    Länk till Energi- och klimatrådgivning Gävleborg/Dalarna
  • En äganderättshandling.
  • Ritningar eller beskrivning av utrustning ska bifogas ansökan.
  • En detaljerad investeringskalkyl med en specifikation över projektets alla beräknade kostnader och en finansieringsplan som visar hur hela projektet ska finansieras ska anges i ansökan.
  • Offerter eller dokument som visar hur investeringssumman har räknats ut ska bifogas ansökan.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska bifogas ansökan.

Sidan publicerades: 24 november 2022