Vårt uppdrag

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

RF-SISU Blekinge är är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.

 • stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå
 • verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Blekinge. Vi ger service till Blekinges idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Målet: idrott för alla hela livet

RF-SISU Blekinge i är en samlande kraft för länets idrottsrörelse. Vi stödjer föreningar och förbund i den idrottsliga och administrativa vardagen. Målet är en sund, stark och väl fungerande idrott där individen tillåts att växa i en trygg miljö. Vår utmaning är att skapa förutsättningar för föreningar, förbund och dess medlemmar att blomstra så att fler både kan och vill idrotta hela livet. RF-SISU Blekinge arbetar intressepolitiskt och för fram och bevakar viktiga frågor för idrottsrörelsen i den allmänna samhällsdebatten och till myndigheter och beslutsfattare.

RF-SISU Blekinge är också idrottsrörelsens studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Möten där samtal och erfarenhetsutbyten sätter idéer i rörelse som leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.

RF-SISU Blekinges arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman som genomförs vartannat år.

Till RF-SISU Blekinges uppgifter hör att:

 • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
 • stimulera lärande
 • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
 • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
 • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
 • visa på idrottens betydelse för såväl folkhälsan som ungas livsvillkor
 • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
 • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
 • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund; glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Målet är "så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt."

Vi finns där idrotten finns

Vi har kontor i Karlskrona och Karlshamn och du är alltid välkommen att besöka oss. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialidrottsdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter i hela länet.

Finansiering av RF-SISU Blekinges verksamhet

Vårt idrottsuppdrag, att stödja, leda och företräda idrottsrörelsen i Blekinge, finansieras av statliga medel som kanaliseras via Riksidrottsförbundet. Vi får också ekonomiskt stöd från Region Blekinge. Delar av verksamheten finansieras via olika typer av projektmedel.

Vårt folkbildningsuppdrag, som idrottsrörelsens studieförbund, finansieras av statliga folkbildningsmedel via SISU Idrottsutbildarnas centrala organisation, kommunerna i Blekinge och Region Blekinge. Folkbildningsstödet särredovisas ekonomiskt i organisationen.

Sidan publicerades: 7 december 2022