Lärgruppsledarens roll

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Som lärgruppsledare är du med och bidrar till delaktighet och engagemang i din idrottsförening genom att leda värdefulla, utvecklande och lärande samtal. Att ta ansvar för dessa samtal är det vi kallar för att vara en lärgruppsledare. Du tar på dig rollen som samordnare, pådrivare och inspiratör.

Få lärgruppen att trivas

Som lärgruppsledare är din uppgift även att få såväl individen som gruppen att trivas. En balansgång som inte alltid är enkel men som underlättas om det finns en viss ordning och struktur i samtalet. Respekt för andras åsikter och när deltagarna känner stöd och tillit hos varandra skapar goda förutsättningar för trivsel.

Var nyfiken på varandras tankar, idéer och erfarenheter. Det är så ni skapar nya och gemensamma insikter om det ni samtalar kring. Olikheter berikar och olika uppfattningar kan och ska diskuteras. Samtidigt som alla ska mötas med respekt.

Lärande material

För att ytterligare berika samtalen är det bra att spela in ny kunskap inom det ämne eller tema som ni valt. Det kan ske genom att till exempel läsa en text, titta på film, lyssna på en föreläsning/podd, göra studiebesök eller bjuda in en "expert" inom ert ämnesområde. Om ni dessutom förbereder er tillsammans i gruppen, inför mötet med det lärande materialet, skapar ni en förförståelse som kan leda till än djupare insikter.

Lärgruppsplan

Som stöd och för att leda er igenom samtal och studier behöver ni en studieplan. I lärgruppen kallar vi den för lärgruppsplan. Här kommer ni gemensamt i gruppen överens om var, när och hur ofta ni ska träffas samt vilka förberedelser som behövs inför varje sammankomst. Det finns en del färdiga lärgruppsplaner att utgå ifrån men det går även bra att göra en egen.

Sammankomsten

När lärgruppen träffas kallar vi det för en sammankomst. Använd den första sammankomsten till att skapa en struktur för arbetet. Om ni inte känner varandra sedan tidigare kan det vara väl investerad tid att göra det nu. Mjukstarta genom att låta var och en berätta lite om sig själv och samtala kring vad ni redan vet om ämnet. Genom att möblera så att alla deltagarna kan se varandra blir det trevligare att samtala.

De följande sammankomsterna kan ni börja med en runda "laget runt" för att samla upp funderingar och reflektioner från förra sammankomsten. Gå sedan igenom vad som ska göras under dagens sammankomst och tänk på att variera arbetsmetoderna. Avsluta sammankomsten med en kort sammanfattning och kom överens om vilka förberedelser ni behöver göra till nästa gång ni ses.

Den sista sammankomsten kan ni avsluta med en tillbakablick och summering av vad ni lärt er, vad som varit mest intressant, vilken nytta ni kan ha av det ni kommit fram till och vad som blir nästa steg.

Hålla i taktpinnen

Ibland behöver samtalet styras så att alla kommer till tals. Det skapar aktivitet och engagemang. Led samtalen så att ni kommer vidare och inte fastnar i en och samma fråga. Var noga med att alla är delaktiga. Dämpa den som alltid yttrar sig, svarar först på frågor och har lösningar på alla problem genom att "bromsa".

Led genom att strukturera reflektions- och diskussionsuppgifter, både de som finns i materialet och deltagarnas egna för att få ett flyt och komma framåt i samtalen.

Avsluta varje sammankomst med att summera tillsammans med deltagarna i lärgruppen. Är det något som behöver dokumenteras kommer ni överens om hur det ska göras på bästa sätt.

Samtalet och mötet

I lärgruppen är samtalet mellan deltagarna centralt. Där ges uttryck för olika synpunkter och perspektiv som deltagarna värderar utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Även om dialog är den samtalsform som är mest lämpad för att tillsammans utforska och upptäcka mening, kan det finnas tillfällen då debatt och diskussion kan ge energi till samtalet. I ett lärande samtal är syftet att utbyta tankar, känslor och idéer för att lära. Lärgruppsledarens främsta uppgift är att samordna, driva på, strukturera och sammanfatta samtalet.

Mer information för lärgruppsledaren

Här finns länkar för mer information till dig som är lärgruppsledare.

Guide för folkbildning i föreningen (pdf) En guide för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening. Du kan till exempel vara ledare, utbildningsansvarig eller lärgruppsledare i din förening.

Guide för lärgruppsledare (pdf) Som lärgruppsledare behöver du inte ha svar på alla frågor, utan din roll är att vara samordnare, pådrivare och inspiratör. Guiden ger dig tips och idéer som kan underlätta och vara till hjälp i ditt uppdrag.

Praktisk handledning för lärgruppsledare i digitala lärgrupper (pdf) För dig som ska vara lärgruppsledare för en digital lärgrupp.

Utbildning för lärgruppsledare (webbsida) En webbutbildning för dig som ska vara lärgruppsledare.

Sidan publicerades: 7 december 2022